Окружни затвор у Прокупљу

Контакт:

Таткова 6 18404 Прокупље

Тел: 027 324 427

Електронска адреса: pkzatvor@uiks.gov.rs

 

Окружни затвор се налази у ул. Никодије Стојановића Татко бр.6, а прилази му се кроз унутрашње заједничко двориште СО Прокупље и СУП-а Прокупље. На четири километра од града, десно од пута Прокупље-Приштина простире се економија Затвора на површини од 84 хектара.

Затвор је установа полуотвореног типа која у свом саставу има затворено одељење, отворено одељење и одељење за извршење мере притвора. Распоредним актом Министарства правде у њему казну затвора издржавају лица која су правоснажном пресудом осуђена на казну затвора до 3 месеца. Решењем Владе Републике Србије друштвено предузеће "Расадник" из Доње Трнаве је припојено Окружном затвору 04.08.1999. год. и од тада послује као затворска економија.

Изградња Затвора на садашњој локацији започета је завршетком Првог светског рата, а завршена је око 1927. год. Каснијим грађевинским захватима извршена је реконструкција Затвора тако да четвороугаоно подигнути објекти затварају затворски круг мање површине, а просторије за смештај осуђених и притворених лица су адаптиране. Уместо кибли урађени су мокри чворови, постављен је паркет и уведено је памо грејање. Дуж спољашњег зида са унутрашње стране изграђени су монтажни објекти који служе као помоћне просторије (магацини, вешерница и надстрешнице). Доградња Затвора, односно његове управне зграде извршена је у времену од 1978. до 1980. године, а изградња кућице-карауле крајем 2000. године.

Затвор се почетком Двадесетог века налазио у згради "Начелства," а после завршетка Другог светског рата је био у саставу МУП-а и Општинског суда у Прокупљу. Од 1977. год. функционише као самостална установа-Окружни затвор у Прокупљу, а од 1998. године као Окружни затвор у Прокупљу при Министарству правде Републике Србије.

У погледу капацитета оптимално у одељењу за извршење мере притвора је могуће сместити 60 лица, а у одељењу за издржавање казне 50 осуђених и лица кажњених у прекршајном поступку. Просечно бројно стање осуђених лица је 55, притворених 10 и 5 кажњених лица у прекршајном поступку.

На економији се производе углавном све повртарске културе за потребе затворске кухиње. За тржиште се производе саднице свих врста воћа, а доминирају саднице јабука. Такође је у функцији и плантажа вишања на површини од 10 хектара са које се бере по неколико вагона свежих вишања.