Одељење за правосудне професије обавља послове који се односе на:

-          судске вештаке, судске тумаче, преводиоце, медијаторе-посреднике, јавне бележнике и јавне извршитеље;

-          вршење надзора над радом јавних бележника, јавних извршитеља и других правосудних професија, на основу годишњег плана или на основу поднетих притужби;

-          давање правних мишљења и упутстава ради законитог и правилног обављања јавнобележничке, јавноизвршитељске и других делатности у оквиру правосудних професија;

-          вођење јавних регистара за судске вештаке, јавне извршитеље, јавне бележнике и друге правосудне професије

-          обавља административно техничке послове  комисији за полагање испита за јавне бележнике и јавне извршитеље, као и комисији за њихово именовање;

-          организује стручно усавршавање и обуку за јавне бележнике, јавне извршитеље и друге правосудне професије, у оквиру пројеката и у сарадњи са одговарајућим коморама;

-          праћење рада међународних конференција  комора јавних бележника и јавних извршитеља, праћење стања и примене прописа из ових области;

-          указивање на потребу и правце нормативног уређења и друге послове из делокруга Одељења.

Опширније о правосудним професијама можете читати овде.

Контакт телефон: 011/ 362-23-57 (посредници, судски вештаци, судски тумачи), 011 36 22 350 (јавни извршитељи и јавни бележници)

Информације је могуће добити сваког радног дана од 11 до 13 часова.