Именик

Министарство правде

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

ПИБ: 108510096

Матични број: 17855204

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа 

Послови Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама обављају се у просторијима у Београду у Палати Србија, Михајла Пупина број 2.

Број телефона: 011 / 7 - 858 - 000

Ел. пошта:

1. За државне органе и достављање позивница kabinet@mpravde.gov.rs 

2.  Питања грађана и провера статуса предмета kontakt@mpravde.gov.rs (радно време за пријем електронских поднесака је искључиво од 07.30 до 15.30, не гарантујемо поступање по поднесцима који стигну пре или наког назначеног радног времена)

СМС поруке: 065 / 9 - 858 - 000

Скајп: pravdars

 

Сходно Закону о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) орган и странка опште у писаном или усменом облику, на брз и ефикасан начин, али тако да се омогући правна сигурност и економичност поступка.

 Странка електронским путем општи са органом ако се претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом одређено.

Ако електронски документ који је послат странци није читљив, она може да захтева да јој орган упути тај документ у другом погодном облику. Ако није читљив електронски документ који је послат органу, орган захтева да странка поднесе тај документ у другом погодном облику у року који одреди и обавештава странку да ће се, ако не поступи у датом року, сматрати да није ни поднела документ.

Поднесак мора да буде разумљив и да садржи све што је потребно да би по њему могло да се поступа, а нарочито: лично или пословно име, пребивалиште, односно боравиште, седиште и назив органа коме се подноси, управну ствар која је предмет поступка, сврху поднеска, адресу на коју орган странци треба да доставља акте и потпис подносиоца поднеска.

 

Прес служба

Ел. пошта: press@mpravde.gov.rs
Телефон: 011/3620 497

Сектор за правосуђе

Одељење за правосудне професије

011 3622 350

011 3622 357 

Одељење за надзор у правосудним органима 

011 3622 346

Електронска пошта: 

kontakt@mpravde.gov.rs

Информације о правосудним испитима

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

011 3622 357 

Одсек за остваривање права на накнаду штете

Телефон: 011 / 7 - 858 - 000

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Руководство

Контакти руководства Министарства правде се могу погледати овде.

Лице за заштиту података о личности

Душан Кузмановић

dusan.kuzmanovic@mpravde.gov.rs

011/362-0698

Дирекција за управљање одузетом имовином

Адреса електронске поште: direkcija@mpravde.gov.rs

Телефон:  011/3622-460

Управa за извршење кривичних санкција

Телефон: 011/3616-550

Сектор за нормативне послове

Телефон: 011/ 3620 496

Електронска пошта:  kontakt@mpravde.gov.rs

Сектор за материјално финансијске послове

Телефон: 011/3620-561

 Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Секретаријат Министарства правде

Телефон: 011/3622-345

Ел. пошта: sekretarijat@mpravde.gov.rs

Сектор за европске интеграције

Контакт телефон: 011/3620-458

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Група за надзор над тајношћу података

Телефон: 011/2641-699

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs