Међународна правна помоћ у кривичним стварима

Одељење за међународну правну помоћ у кривичним стварима обавља послове који се односе на:

поступање по замолницама домаћих и страних судова и других надлежних домаћих и страних државних органа;

уступање и преузимање кривичног гоњења окривљених лица;

расписивање међународних потерница и издавање окривљених и осуђених лица;

извршење страних кривичних пресуда и трансфер осуђених лица;

праћење послова европских интеграција у области међународне правне помоћи;

међународне колизионе норме у овој области;

постојање и примену законског и уговорног реципроцитета;

давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем и применом међународних уговора, појединих института међународне правне помоћи, обавештења о прописима;

сачињавање информација и извештаја из области међународне правне помоћи;

припрему и закључивање међународних уговора из међународне правне помоћи;

сарадњу са УНМИК и другим међународним организацијама;

оверу исправа за употребу у иностранству и друге послове из делокруга Одељења.