Одељење за надзор у правосудним органима:

-          обавља послове надзора над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавном тужилаштву, као и послове надзора над радом управе у Државном правобранилаштву

-          саставља анализе, извештаје и обавештења на основу  извршених прегледа, прикупљених података и извештаја;

-          врши надзор над поступањем правосудних органа по притужбама и представкама, као и надзор над поступањем по притужбама на рад Државног правобранилаштва;

-          посебно врши надзор над поступањем у предметима у вези са прописаним роковима а у складу са Уставом и међународним уговорима гарантованим људским правом на суђење у разумном року и другим људским правима;

-          налаже мере за отклањање неправилности у раду Државног правобранилаштва и контролише њихово спровођење;

-          подноси извештаје о извршеном надзору;

-          прибавља извештаје о основаности притужбе и предузетим мерама;

-          прати стање и примену прописа у правосудним органима и у складу с тим предлаже доношење одговарајућих закона и других прописа из области правосуђа и друге послове из делокруга Одељења.