Прописи

Закључак о усвајању Општег протокола о поступању и мулитескторској сарадњи у ситуацијама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, од 29. марта 2024. године Величина: 1.22 MB
Повеља интерне ревизије Министарства правде Величина: 3 MB
Етички кодекс интерне ревизије Министарства правде Величина: 1.55 MB
Кодекс понашања државних службеника Величина: 0.17 MB
Директива о мерама заштите при обради података о личности Величина: 3.27 MB
Четврти додатни Протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији Величина: 0.07 MB
Трећи додатни Протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији Величина: 0.07 MB
Европска конвенција о екстрадицији са 1 и 2 Протоколом Величина: 0.13 MB
Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима Величина: 0.04 MB
Закон о јавним набавкама Величина: 0.23 MB
Закон о државној управи Величина: 0.04 MB
Закон о уређењу судова Величина: 0.14 MB
Закон о уређењу судова Величина: 0.04 MB
Закон о јавном тужилаштву Величина: 0.03 MB
Закон о јавном тужилаштву Величина: 0.15 MB
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања Величина: 0.02 MB
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања Величина: 0.03 MB
Закон о заштити узбуњивача Величина: 0.26 MB
Закон о заштити узбуњивача Величина: 0.27 MB
Закон о лобирању Величина: 0.11 MB
Закон о лобирању Величина: 0.11 MB
Закон о основама својинскоправних односа Величина: 0.39 MB
Закон о основама својинскоправних односа Величина: 0.13 MB
Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља Величина: 0.3 MB
Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља Величина: 0.02 MB
Закон о легализацији исправа у међународном промету Величина: 0.18 MB
Закон о легализацији исправа у међународном промету Величина: 0.04 MB
Правилник о Програму основне обуке посредника Величина: 0.23 MB
Правилник о Програму основне обуке посредника Величина: 0.04 MB
Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање Величина: 0.1 MB
Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање Величина: 0.18 MB
Правилник о начину вођења регистра посредника Величина: 0.06 MB
Правилник о начину вођења регистра посредника Величина: 0.02 MB
Закон о посредовању у решавању спорова Величина: 0.02 MB
Закон о посредовању у решавању спорова Величина: 0.17 MB
Правилник о сталним судским тумачима Величина: 0.03 MB
Правилник о сталним судским тумачима Величина: 0.08 MB
Закон о судским вештацима Величина: 0.22 MB
Закон о судским вештацима Величина: 0.02 MB
Правилник о накнади трошкова у судским поступцима Величина: 0.02 MB
Правилник о накнади трошкова у судским поступцима Величина: 0.12 MB
Правилник о испиту за јавног извршитеља Величина: 0.13 MB
Правилник о испиту за јавног извршитеља Величина: 0.02 MB
Закон o извршењу и обезбеђењу Величина: 1.1 MB
Закон o извршењу и обезбеђењу Величина: 0.17 MB
Правилник о јавнобележничком испиту Величина: 0.23 MB
Правилник о јавнобележничком испиту Величина: 0.08 MB
Закон о изменама закона о јавном бележништву Величина: 0.18 MB
Закон о изменама закона о јавном бележништву Величина: 0.03 MB
Закон о јавном бележништву Величина: 0.65 MB
Закон о јавном бележништву Величина: 0.35 MB
Закон о Уставном суду Величина: 0.04 MB
Закон о Уставном суду Величина: 0.46 MB
Закон о општем управном поступку Величина: 0.08 MB
Закон о општем управном поступку Величина: 0.67 MB
Закон о облигационим односима Величина: 0.23 MB
Закон о облигационим односима Величина: 1.63 MB
Законик о кривичном поступку Величина: 1.45 MB
Законик о кривичном поступку Величина: 0.21 MB
Закон о рехабилитацији Величина: 0.25 MB
Закон о рехабилитацији Величина: 0.02 MB
члан 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Величина: 0.03 MB
члан 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Величина: 0.21 MB
Директива о процедури остваривања права на исплату накнаде штете досуђене одлуком Уставног суда Величина: 0.7 MB
Директива о процедури остваривања права на исплату накнаде штете досуђене одлуком Уставног суда Величина: 2.23 MB
Програм испита за извршитеља Величина: 0.06 MB
Програм испита за извршитеља Величина: 0.2 MB
Правилник о испиту за извршитеља Величина: 0.24 MB
Правилник о испиту за извршитеља Величина: 0.29 MB
Правилник о полагању правосудног испита Величина: 0.27 MB
Правилник о полагању правосудног испита Величина: 0.05 MB
Правилник о програму правосудног испита Величина: 0.56 MB
Правилник о програму правосудног испита Величина: 0.3 MB
Закон о правосудном испиту Величина: 0.3 MB
Закон о правосудном испиту Величина: 0.07 MB