Васпитно-поправни дом у Крушевцу

Контакт:

Благоја Паровића бб. 37000 Крушевац

Тел: 037 410 100

Електронска адреса: ksvpd@uiks.gov.rs

 

Установа је основана 11.06.1947. године када су и пристигли први малолетници. Зграда у којој је смештен управни део изграђена је непосредно пред рат као Казнени завод. Била је опасана високим зидом, са малим двориштем за шетњу. Већи број просторија био је без водовода и канализације. Први малолетници били су упућени из казнено-поправних домова, а осим њих у установи су били смештени и малолетници којима није била изречена васпитна мера или казна, већ су због делинквентног понашања прихватани са улица већих градова Србије, Црне Горе и других крајева тадашње државе.

Ова установа третира малолетне извршиоце кривичних дела са навршених 14 година живота (законски минимум кривичне одговораости), а васпитна мера се може реализовати до навршене 23 године живота (законски максимум).

У зависности од тока реализације програма третмана малолетника, преваспитања и ресоцијализације васпитна мера може трајати од једне до пет година. Структура кривичних дела малолетника значајно се променила у току протекле деценије. У почетку су то углавном била кривична дела против имовине, да би се протеклих година обележених економском кри-зом, ратним догађањима, ерозијом морала и поремећајем друштвених вредности генерисао малолетнички криминалитет са све заступљенијим и тежим елементима насиља. Забележен је и неповољан тренд да све већи број малолетника има искуства са опојним дрогама, а многи од њих су већ формирани наркомани са већ измењеном психичком структуром лич-ности. Такође, због дуготрајног занемаривања, различитих видова злостављања у породици и измењене структуре личности све већи број малолетника захтева озбиљнији медицински и психолошки третман. На пример, 66% малолетника је користило различите стимулативне, психоактивне супстанце. Из непотпуне породице потиче 64% малолетника, а у 40% случајева у породицама су забележени криминалитет и друге социјално-патолошке појаве (алкохолозам 24%, ментална обољења у породици 16,6% итд.). У стању социјалне потребе налази се 49% породица малолетника.

Историјски, установа се организационо и архитектонски приближавала концепту прогресивног система, односно доследне интерне класификације и индивидуализације тако да је организована у неколико целина и облика третмана - затвореног, полуотвореног и отвореног одељења. Затворено одељење чини посебну архитектонску и организациону целину за смештај  малолетника са неприлагођеним понашањем.

Третман у полуотвореном и отвореном одељењу омогућава припрему малолетника за живот у отвореној друштвеној заједници. Оваква организација установе и пет законом предвиђених служби, васпитно-корективни, медицински и психолошки третман, систем образовања, професионалног или стручног оспособљавања малолетника, сарадња са родитељима, центрима за социјални рад, судовима, градском средином и учешћем малолетника у градским културним и спортским манифестацијама и сл. омогућава установи да се на адекватан начин суочи са нараслим потребама и све већим изазовима ресоцијализације ове категорије извршилаца кривичних дела.

Установа располаже са капацитетом за пријем и смештај око 400 малолетника. У установи борави и око 40 осуђених лица радно ангажованих на режијским пословима. Просечно бројно стање у овој установи износи 105 малолетника.
Васпитно-поправни дом простире се на површини од 351.809м2. На тој површини смештено је 35 објеката различите намене. У оквиру установе постоји привредна јединица "Младост" која је регистрована за металску и дрвно-прерађивачку делатност и друге занатске делатности. Осим производног погона у установи постоји и економија која се бави пољопривредном производњом, првенствено за потребе малолетника.