Узбуњивач је физичко лице које узбуњује у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга органа власти, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва у привредном друштву.

Под "узбуњивањем" се сматра откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, као и ради спречавања штете великих размера.

Закон о заштити узбуњивача се односи и на оне који су повезани са узбуњивачима, који трпе штетне последице због тога, и пружа пуну заштиту онима која пријављују сумњу на корупцију или случај злоупотребе јавног интереса чиме се отклањају недостаци неадекватне и недовољне заштите појединих категорија узбуњивача.