Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2021. godini

(REALIZOVANA SREDSTVA – STANJE NA DAN 30.11.2021. GOD.)

ZA FUNKCIJU 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

Program  1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Programska aktivnost 0003 – Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta                                                                                                  

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

483

Novčane  kazne i penali po rešenju sudova

300.000.000,00

410.000.000,00

389.506.513,44

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000.000,00

100.000.000,00

89.722.289,00

UKUPNO:

400.000.000,00

510.000.000,00

479.228.802,44

 

Programska aktivnost 0004 – Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim            sudovima

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta:

- isplate osuđenicima

10.000.000,00

5.000.000,00

2.202.831,56

UKUPNO:

10.000.000,00

5.000.000,00

2.202.831,56

 

Programska aktivnost 0017 – Besplatna pravna pomoć

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi

-besplatna pravna pomoć

1.000,00

1.000,00

0,00

423

Usluge po ugovoru

-besplatna pravna pomoć

1.000,00

1.000,00

0,00

463

Transferi ostalim novoima vlasti -besplatna pravna pomoć

300.000.000,00

4.873.000,00

377.250,00

UKUPNO:

300.002.000,00

4.875.000,00

377.250,00

 

 

ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost 0005 – Materijalna podrška radu pravosudnih organa

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-komunalne usluge

8.000.000,00

8.000.000,00

6.273.486,00

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ostale stručne usluge

551.000.000,00

497.601.182,00

361.168.839,83

425

Tekuće popravke i održavanje:

-održavanje serverske opreme

53.000.000,00

61.400.000,00

43.108.178,56

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

2.000.000,00

2.000.000,00

1.788.714,69

463

Transferi ostalim novoima vlasti

1.000,00

52.236.000,00

52.227.701,00

465

Ostale dotacije i transferi

1.000,00

350.728.000,00

350.494.707,76

481

Dotacije nevladinim organizacijama

499.998.000,00

37.761.000,00

37.710.382,49

515

Nematerijalna imovina:

- kompjuterski softver,

- licence

81.600.000,00

96.500.000,00

13.206.432,96

UKUPNO:

1.195.600.000,00

1.106.226.182,00

865.978.443,29

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi

6.916.000,00

3.896.000,00

0,00

414

Socijalna davanja zaposlenima:

-otpremnine

-solidarne pomoći

-porodiljsko bolovanje

221.554.000,00

13.554.000,00

0,00

415

Naknade troškova za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

 

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

416

Nagrade za posebne rezultate rada

93.793.000,00

0,00

0,00

423

Usluge po ugovoru:

-sudske taksene marke

6.000.000,00

6.000.000,00

763.620,00

UKUPNO:

348.263.000,00

43.450.000,00

763.620,00

 

 

Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

360.000.000,00

369.100.000,00

20.389.440,00

UKUPNO:

360.000.000,00

369.100.000,00

20.389.440,00

 

Projekat 5009 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

350.000.000,00

186.391.000,00

35.936.641,65

512

Mašine i oprema

30.000.000,00

26.400.000,00

7.758.144,00

UKUPNO:

380.000.000,00

212.791.000,00

43.694.785,65

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

130.000.000,00

42.375.000,00

27.216.473,06

UKUPNO:

130.000.000,00

42.375.000,00

27.216.473,06

 

Projekat 5011 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

640.000.000,00

677.094.000,00

397.159.071,86

512

Mašine i oprema

310.000.000,00

187.000.000,00

140.542.337,06

515

Nematerijalna imovina:

- kompjuterski softver,

- licence

38.001.000,00

36.372.000,00

36.371.013,60

UKUPNO:

988.001.000,00

900.466.000,00

574.072.422,52

 

 

Projekat 5027 – Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička - Beograd

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

150.000.000,00

15.000.000,00

4.489.200,00

UKUPNO:

150.000.000,00

15.000.000,00

4.489.200,00

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

 

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

 

6.200.000,00

4.200.000,00

2.638.817,24

UKUPNO:

6.200.000,00

4.200.000,00

2.638.817,24

 

Izvor finansiranja 06 – Donacije od međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

2.500.00,00

2.500.00,00

0,00

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

60.000.000,00

60.000.000,00

4.957.861,06

512

Mašine i oprema

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

UKUPNO:

66.500.000,00

66.500.000,00

4.957.861,06

 

Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

0,00

0,00

0,00

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

9.936.000,00

9.936.000,00

9.905.976,34

UKUPNO:

9.936.000,00

9.936.000,00

9.905.976,34

 

Programska aktivnost  0010 – Administracija i upravljanje

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Aproprijacija

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

158.401.000,00

147.810.000,00

135.112.068,21

412

Doprinosi na teret poslodavca

26.717.000,00

24.745.000,00

22.621.449,12

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

1.000.000,00

1.000.000,00

0

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

2.500.000,00

3.500.000,00

2.213.927,46

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

5.300.000,00

4.800.000,00

4.211.886,65

416

Nagrade za posebne rezultate rada

1.400.000,00

1.400.000,00

778.055,31

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

6.568.000,00

7.068.000,00

4.281.445,69

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

27.000.000,00

29.000.000,00

18.646.463,97

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

130.000.000,00

156.000.000,00

105.331.790,77

424

Specijalizovane  usluge

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

2.500.000,00

5.000.000,00

1.224.657,98

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

10.000.000,00

12.200.000,00

9.873.317,55

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće  dotacije međunarodnim organizacijama

40.000.000,00

40.000.000,00

37.175.237,67

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

1.500.000,00

1.500.000,00

461.064,00

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

350.000.000,00

1.027.668,817,80

1.027.668.817,80

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000,00

0,00

0,00

512

Mašine i oprema

6.474.000,00

8.474.000,00

5.757.031,56

UKUPNO:

5.111.425.000

4.763.585.000

3.410.581.936

 

2. PREGLED PLANIRANIH I REALIZOVANIH SREDSTAVA U 2021. GODINI

 

ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

369.100.000,00

 

200.870.863,00

UKUPNO:

369.100.000,00

 

200.870.863,00

 

 

 

Projekat 5009 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

186.391.000,00

 

164.950.847,00

UKUPNO:

186.391.000,00

 

164.950.847,00

 

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

26.400.000,00

 

24.933.128,00

UKUPNO:

26.400.000,00

 

24.933.128,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

42.375.000,00

 

36.818.815,00

UKUPNO:

42.375.000,00

 

36.818.815,00

 

Projekat 5011 – Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

677.094.000,00

 

691.071.266,00

UKUPNO:

677.094.000,00

 

691.071.266,00

 

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

187.000.000,00

 

186.999.955,00

UKUPNO:

187.000.000,00

 

186.999.955,00

 

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

515

Nematerijalna imovina

36.372.000,00

 

36.371.014,00

UKUPNO:

36.372.000,00

 

36.371.014,00

 

 

 

 

 

Projekat 5027 – Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička, Beograd

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

15.000.000,00

 

7.482.000,00

UKUPNO:

15.000.000,00

 

7.482.000,00