Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Zakonom je propisano da besplatnu pravnu pomoć može da pruža samo pružalac koji je upisan u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.
Pružaoci besplatne pravne pomoći propisani su članom 9. Zakona.

U padajućem meniju sa desne strane možete ostvariti uvid u spiskove. 

Pravilnik o načinu vođenja evidencije organa uprave jedinice lokalne samouprave o zahtevima za odobrenje besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o izgledu i bližoj sadržini obrasca zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći Veličina: 1.43 MB
Pravilnik o način u upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o organizaciji i načinu sprovođenja obuke za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o upućivanju podnosioca zahteva na pružaoca besplatne pravne pomoći Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći i besplatnoj pravnoj podršci Veličina: 0.1 MB