Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Zakonom je propisano da besplatnu pravnu pomoć može da pruža samo pružalac koji je upisan u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.
Pružaoci besplatne pravne pomoći propisani su članom 9. Zakona.

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se ISKLJUČIVO organu opštinske uprave ili gradske uprave ili uprave grada Beograda, nadležnom prema mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći.

Zahtev se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik ili elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Zahtev se može podneti i preko zakonskog zastupnika, punomoćnika ili lica koje podnosilac zahteva odredi, s tim što se uz zahtev prilaže i dokaz o vršenju prava zakonskog zastupanja, odnosno punomoćje.

Na zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ne plaća se taksa.

Na postupanje organa u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

U padajućem meniju sa desne strane možete ostvariti uvid u spiskove. 

 

Pravilnik o načinu vođenja evidencije organa uprave jedinice lokalne samouprave o zahtevima za odobrenje besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o izgledu i bližoj sadržini obrasca zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći Veličina: 1.43 MB
Pravilnik o način u upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o organizaciji i načinu sprovođenja obuke za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o upućivanju podnosioca zahteva na pružaoca besplatne pravne pomoći Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći i besplatnoj pravnoj podršci Veličina: 0.1 MB