Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom je samostalni upravni organ u sastavu Ministarstva pravde, osnovan Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008).

Direkcija ima svojstvo pravnog lica.

Poslove iz svoje nadležnosti Direkcija vrši po službenoj dužnosti ili po nalogu javnog tužioca i suda.

Za obavljanje poslova iz delokruga Direkcije obrazuje se Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom, kao osnovna unutrašnja jedinica.

Kontakt telefon: 011/3622-460