Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2015. godini

Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2015. godini

ZA FUNKCIJU 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

Program  1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Programska aktivnost 0003 – Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

                                                                                                   

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

200.000.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

 

260.000.000,00

 

 

UKUPNO:

460.000.000,00

 

 

Programska aktivnost 0004 – Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim            sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta:

- isplate osuđenicima

32.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

32.000.000,00

 

 

 

ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost 0005 – Materijalna podrška radu pravosudnih organa

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

 

50.001.000,00

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

349.712.000,00

 

 

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

82.285.000,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

35.000.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

   153.670.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

     48.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

768.668.000,00

 

 

 

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

89.995.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

15.000.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

400.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

785.000.000,00

 

 

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

1.000,00

 

 

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.000,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

              1.000,00

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

50.000.000,00

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

20.000.000,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000,00

 

 

485

Naknade štete z apovrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

1.500.000.000,00

 

 

 

Izvor finanasiranja   13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVAN O

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

     12.000.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

5.000.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

           80.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

1.000,00

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

20.000.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

24.499.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

95.000.000,00

 

 

UKUPNO:

      

236.500.000,00

 

 

 

Projekat 5001 – Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

60.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

60.000.000,00

 

 

 

Projekat 5002 – Izgradnja objekta za smeštaj Prekršajnog suda u Raškoj

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

20.000.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

5.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

25.000.000,00

 

 

 

Projekat 5003 – Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

80.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

80.000.000,00

 

 

 

Projekat 5005 – Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

15.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

15.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

330.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

330.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5008 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

 

Izvor finanasiranja   11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

250.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

250.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5009 – Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

5.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

5.000.000,00

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5011 – Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5012 – Rešavanje smeštajnih problema Prekršajnog suda u Pančevu (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija ili izgradnja potpuno novog objekta)

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5013 – Rešavanje smeštajnih problema javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

 

Izvor finanasiranja   06 – Donacije od međunarodnih organizacija

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

 

Program  1601 – Borba protiv korupcije

Projekat 7004 – IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta                                                                                                     

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

11.808.000,00

 

 

485

Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

960.000,00

 

 

UKUPNO:

12.768.000,00

 

 

 

Izvor finansiranja 56 – Finansijska pomoć EU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

88.56.000,00

 

 

UKUPNO:

88.56.000,00

 

 

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativno administrativna podrška radu pravosuđa

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

132.300.000,00

 

 

412

Doprinosi na teret poslodavca

23.200.000,00

 

 

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

1.500.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

1.800.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

15.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

700.000,00

 

 

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

9.500.000,00

 

 

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

23.000.000,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

89.520.000,00

 

 

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

2.000.000,00

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

12.000.000,00

 

 

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

17.000.000,00

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

600.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

 

 

UKUPNO:

331.121.000,00

 

 

 

Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

8.000.00,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

70.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

78.000.000,00

 

 

ZA FUNKCIJU 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

Program  1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Programska aktivnost 0003 – Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

                                                                                                   

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

200.000.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

 

260.000.000,00

 

 

UKUPNO:

460.000.000,00

 

 

Programska aktivnost 0004 – Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim            sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta:

- isplate osuđenicima

32.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

32.000.000,00

 

 

 

ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost 0005 – Materijalna podrška radu pravosudnih organa

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

 

50.001.000,00

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

349.712.000,00

 

 

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

82.285.000,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

35.000.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

   153.670.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

     48.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

768.668.000,00

 

 

 

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

89.995.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

15.000.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

400.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

785.000.000,00

 

 

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

1.000,00

 

 

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.000,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

              1.000,00

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

50.000.000,00

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

20.000.000,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000,00

 

 

485

Naknade štete z apovrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

1.500.000.000,00

 

 

 

Izvor finanasiranja   13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVAN O

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

     12.000.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

5.000.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

           80.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

1.000,00

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

20.000.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

24.499.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

95.000.000,00

 

 

UKUPNO:

      

236.500.000,00

 

 

 

Projekat 5001 – Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

60.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

60.000.000,00

 

 

 

Projekat 5002 – Izgradnja objekta za smeštaj Prekršajnog suda u Raškoj

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

20.000.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

5.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

25.000.000,00

 

 

 

Projekat 5003 – Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

80.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

80.000.000,00

 

 

 

Projekat 5005 – Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

15.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

15.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

330.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

330.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5008 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

 

Izvor finanasiranja   11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

250.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

250.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5009 – Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

5.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

5.000.000,00

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5011 – Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5012 – Rešavanje smeštajnih problema Prekršajnog suda u Pančevu (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija ili izgradnja potpuno novog objekta)

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5013 – Rešavanje smeštajnih problema javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

 

Izvor finanasiranja   06 – Donacije od međunarodnih organizacija

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

 

Program  1601 – Borba protiv korupcije

Projekat 7004 – IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta                                                                                                     

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

11.808.000,00

 

 

485

Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

960.000,00

 

 

UKUPNO:

12.768.000,00

 

 

 

Izvor finansiranja 56 – Finansijska pomoć EU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

88.56.000,00

 

 

UKUPNO:

88.56.000,00

 

 

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativno administrativna podrška radu pravosuđa

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

132.300.000,00

 

 

412

Doprinosi na teret poslodavca

23.200.000,00

 

 

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

1.500.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

1.800.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

15.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

700.000,00

 

 

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

9.500.000,00

 

 

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

23.000.000,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

89.520.000,00

 

 

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

2.000.000,00

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

12.000.000,00

 

 

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

17.000.000,00

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

600.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

 

 

UKUPNO:

331.121.000,00

 

 

 

Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

8.000.00,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

70.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

78.000.000,00

 

 

ZA FUNKCIJU 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

Program  1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

Programska aktivnost 0003 – Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

                                                                                                   

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

200.000.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

 

260.000.000,00

 

 

UKUPNO:

460.000.000,00

 

 

Programska aktivnost 0004 – Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim            sudovima

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta:

- isplate osuđenicima

32.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

32.000.000,00

 

 

 

ZA FUNKCIJU 330 – Sudovi

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost 0005 – Materijalna podrška radu pravosudnih organa

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

 

50.001.000,00

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

349.712.000,00

 

 

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

82.285.000,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

35.000.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

   153.670.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

     48.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

768.668.000,00

 

 

 

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

89.995.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

15.000.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

400.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

785.000.000,00

 

 

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

1.000,00

 

 

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.000,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

              1.000,00

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

50.000.000,00

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

20.000.000,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000,00

 

 

485

Naknade štete z apovrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

1.500.000.000,00

 

 

 

Izvor finanasiranja   13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVAN O

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

     12.000.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

5.000.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

           80.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

1.000,00

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

20.000.000,00

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

24.499.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

95.000.000,00

 

 

UKUPNO:

      

236.500.000,00

 

 

 

Projekat 5001 – Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

60.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

60.000.000,00

 

 

 

Projekat 5002 – Izgradnja objekta za smeštaj Prekršajnog suda u Raškoj

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

20.000.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

5.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

25.000.000,00

 

 

 

Projekat 5003 – Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

80.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

80.000.000,00

 

 

 

Projekat 5005 – Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

15.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

15.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Projekat 5006 – Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

330.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

330.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5008 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

 

Izvor finanasiranja   11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

250.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

250.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5009 – Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu

 

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

5.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

5.000.000,00

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

Projekat 5010 – Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5011 – Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5012 – Rešavanje smeštajnih problema Prekršajnog suda u Pančevu (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija ili izgradnja potpuno novog objekta)

 

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

 

Projekat 5013 – Rešavanje smeštajnih problema javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

 

Izvor finanasiranja   06 – Donacije od međunarodnih organizacija

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

 

Program  1601 – Borba protiv korupcije

Projekat 7004 – IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta                                                                                                     

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

11.808.000,00

 

 

485

Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

960.000,00

 

 

UKUPNO:

12.768.000,00

 

 

 

Izvor finansiranja 56 – Finansijska pomoć EU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

88.56.000,00

 

 

UKUPNO:

88.56.000,00

 

 

 

Program  1602 – Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativno administrativna podrška radu pravosuđa

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

132.300.000,00

 

 

412

Doprinosi na teret poslodavca

23.200.000,00

 

 

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

1.500.000,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

1.800.000,00

 

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

15.000.000,00

 

 

416

Nagrade za posebne rezultate rada

700.000,00

 

 

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

9.500.000,00

 

 

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

23.000.000,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

89.520.000,00

 

 

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

2.000.000,00

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

12.000.000,00

 

 

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

17.000.000,00

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

600.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000,00

 

 

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

 

 

UKUPNO:

331.121.000,00

 

 

 

Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

8.000.00,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

70.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

78.000.000,00