Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2014. godini

Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2014. godini

Za funkciju 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi - Poslovi zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

                                                                                                     

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

20.000.000,00

21.142.632,00

11.560.177,03

412

Doprinosi na teret poslodavca

3.580.000,00

3.944.391,00

2.069.271,84

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

100.000,00

 

 

101.000,00

0

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

200.000,00

 

 

 

363.367,00

77.722,82

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

1.000.000,00

 

 

1.220.847,00

314.007,56

416

Nagrade za posebne rezultate rada

    45.000,00

46.000,00

0

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

   1.000,00

 

 

402.895,00

41.209,34

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

4.900.000,00

 

 

5.676.733,00

494.066,41

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

5.000.000,00

 

 

 

 

 

2.369.480,00

2.400.580,25

425

Tekuće popravke i održavanje:

-           popravke zgrada i objekata

-          održavanje opreme

 

 

 

50.000,00

0

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

100.000,00

 

 

   635.345,00

76.374,72

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta:

-za slučaj bolesti i invalinosti

-za porodiljsko

-za decu i porodicu

-za slučaj nezaposlenosti

-starosne i porodične penzije

-u slučaju smrti

-za obrazovanje, kulturu , nauku i sport

 

 

 

 

 

 

12.788.175,00

 

 

 

 

8.666.192,56

482

Porezi, obavezne takse, kazne i penali

-ostali porezi

-obavezne takse

-novčane kazne i penali

 

 

 

 

1.000,00

 

 

 

0

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000.000,00

74.374.562,00

373.913.992,9

512

Mašine i oprema

-oprema za saobraćaj

-administrativna oprema

-za poljoprivredu

-za zaštitu životne sredine

 

 

145.650,00

0

UKUPNO:

334.926.000,00

122.662.077,00

399.613.595,43

Za funkciju 111- Izvršni i zakonodavni organi

Program 0601–Državna uprava

Projekat 0001 – Administracija

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

  69.500.000,00

 

16.759.284,55

412

Doprinosi na teret poslodavca

11.978.000,00

 

3.008.609,24

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

        105.000,00

 

24.636,00

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

     1.300.000,00

 

22.249,09

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

   2.000.000,00

 

514.028,89

416

Nagrade za posebne rezultate rada

      200.000,00

 

49.444,00

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

3.600.000,00

 

978.913,02

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

6.000.000,00

 

10.426,00

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

8.600.000,00

 

71.228,50

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

1.964.000,00

 

55.584,00

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

3.800.000,00

 

33.910,00

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizadžijama

270.000.000,00

 

44.000.000,000

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

18.000.000,00

 

17.447.120,00

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

200.000,00

 

49.613,00

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

 

0

 

UKUPNO:

400.248.000,00

 

 

83.025.046,29

Projekat 0002 – Otpremnine

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKAC IJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

414

Socijalna davanja zaposlenima -otpremnine prilikom odlaska u penziju

153.874.000,00

 

131.986.720,05

 

UKUPNO:

153.874.000,00

 

131.986.720,05

 

 

 

 

 

Projekat 0003 – Stručni ispiti

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru

-usluge štampanja

-Naknade članovima komisija

25.000.000,00

 

7.200.731,00

426

Materijal

300.000,00

 

0

 

UKUPNO:

25.300.000,00

 

7.200.731,00

Projekat 0004 – E-evidencije i registri

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru

-ostale kompjuterske usluge

-ostale usluge štampanja

 

115.700.000,00

 

31.100.995,53

512

Mašine i oprema

   6.000.000,00

 

0

 

UKUPNO:

121.700.000,00

 

31.100.995,53

Projekat 0005 – Upravni inspektorat

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

42.672.000,00

 

11.424.775,89

412

Doprinosi na teret poslodavca

7.836.000,00

 

2.045.034,93

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

200.000,00

 

0

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

2.300.000,00

 

 

0

 

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

1.200.000,00

 

338.331,65

416

Nagrade za posebne rezultate rada

100.000,00

 

88.604,00

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

1.200.000,00

 

235.514,55

422

Troškovi putovanja

2.000.000,00

 

441.049,50

423

Usluge po ugovoru -Naknade članovima komisija

300.000,00

 

930,00

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

300.000,00

 

30.831,60

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

2.000.000,00

 

90.481,22

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-Obavezne takse

-Kazne

200.000,00

 

14.725,00

512

Mašine i oprema

4.000.000,00

 

0

 

UKUPNO:

 

64.308.000,00

 

 

14.709.348,34

 

Za funkciju 330 – Sudovi

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

 

62.420.000,00

 

 

2.921.887,00

 

43.932.415,36

422

Troškovi putovanja

      160.000,00

 

         160.000,00

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

406.144.000,00

 

 

 

 

 

3.384.426,00

371.759.573,70

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

 

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. Za obraz. Kulturu i sport

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000,00

 

185.608.565,00

284.069.399,10

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

300.000.000,00

 

19.628.150,00

299.967.009

511

Zgrade i građevinski objekti

    245.000.000,00

25.154.367,00

20.609.187,32

512

Mašine i oprema

      50.000.000,00

28.833.244,00

39.934.012,53

 

UKUPNO:

1.046.269.000,00

265.530.639,00

 1.060.431.597,00

 

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

92.000.000

 

 

 

92.000.000

24.457.269,00

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

15.000.000

 

 

 

15.000.000

3.789.257,00

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

480.001.000

 

 

 

480.509.200

162.696.059,7

416

Nagrade za posebne rezultate rada

840.000.000

564.627.075,35

587.280.939,00

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

38.000.000

 

 

35.868.522,72

4.872.993,28

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.000

1.000

0

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

               112.000.000

 

 

 

 

 

 

92.000.000

71.712,00

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

0

 

 

             205.941,00

295.059,00

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

1.000

 

 

 

1.000

0

482

Porezi , obavezne takse, kazne i penali 

 1.000

 

  1.000

0

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

20.000.000

35.820.780,09

27.625.618,62

485

Naknade štete z apovrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

1.000

0

511

Zgrade i građevinski objekti

170.000.000

167.583.804,22

2.416.195,78

512

Mašine i oprema

150.000.000

146.095.681,42

18.385.820,89

 

UKUPNO:

1.917.005.000,00

1.629.715.005,12

      831.890.924,27

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   10 – Prihodi od zaduživanja od domaćih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

482

Porezi, takse:

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

450.000.000,00

448.691.517,05

1.308.482,95

512

Mašine i oprema:

       110.000.000,00

110.000.000,00

0

 

UKUPNO:

560.000.000,00

558.691.517,05

    1.308.482,95

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

450.000.000,00

450.000.000,00

0

 

UKUPNO:

450.000.000,00

450.000.000,00

0

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   13– Sopstveni prihodi državnih organa iz ranijih godina

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVAN O

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

     10.000.000,00

 

 

 

3.348.650,00

17.342.695,00

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

2.000,00

 

 

 

81.694,00

1.001.344,00

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

           40.000.000,00

 

 

 

               32.523.270,88

148.454.696,09

416

Nagrade za posebne rezultate rada

1.000,00

1.000,00

0

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

2.000,00

2.000,00

 

 

0

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

1.000,00

 

 

 

 

 

 

1.000,00

0

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

 

 

0

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

 

 

0

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

 

0

511

Zgrade i građevinski objekti

2.000

2.000,00

0

UKUPNO:

      

 50.008.000,00

         35.959.614,88

               166.798.735,09

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

195.500.000,00

143.537.446,00

108.385.638,3

412

Doprinosi na teret poslodavca

34.996.000,00

25.757.227,00

19.538.247,22

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

1.250.000,00

 

 

1.250.000,00

0

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

1.800.000,00

 

 

 

 

 

 

1.799.770,00

139.358,11

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

11.350.000

 

 

 

8.880.612,00

4.472.363,50

416

Nagrade za posebne rezultate rada

500.000

87.832.000,00

412.168,00

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

8.900.000

 

 

2.264.163,00

3.546.719,39

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

30.500.000

 

 

15.958.938,00

15.269.197,93

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

95.754.000

 

 

 

 

 

20.589.719,00

50.881.285,38

423-IPA

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

17.107.000,00

 

 

 

 

7.107.000,00

0

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

2.500.000

 

755.024,00

387.188,77

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

10.030.000

 

 

 

4.203.663,00

6.782.334,78

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

17.000.000

 

14.585.596,00

16.012.254,04

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

600.000

 

570.455,00

42.965,93

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

 

0

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

50.000.000,00

 

 

5.011,00

49.994.988,19

485 IPA

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.900.000,00

 

1.900.000,00

0

511

Zgrade i građevinski objekti

 

 

0

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

 

1.100.00,00

20.229,77

UKUPNO:

482.687.000,00

247.852.456,00

275.884.939,3

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 05 – Donacije od inostranih zemalja

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.331.920,69

 

8.328,71

1.340.228,88

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

 

854.391,80

 

 

 

 

 

      73.591,20

912.046,87

 

UKUPNO:

2.186.312,49

81.919,91

2.252.275,75

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

7.200.00,00

 

 

7.112.537,99

 

150.825,01

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

64.800.000,00

 

 

 

 

58.469.800,87

18.905.963,96

 

UKUPNO:

72.000.000,00

65.582.338,86

19.056.788,97

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva iz donacije iz prethodnih godina

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

8.000.000,00

 

 

 

 

 

5.962.505,94

2.741.262,86

UKUPNO:

8.000.000,00

5.962.505,94

2.741.262,86

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 56 – Finansijaska pomoć EU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

175.824.000,00

 

 

UKUPNO:

175.824.000,00