Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2013. godini

Pregled planiranih i realizovanih sredstava u 2013. godini

Za funkciju 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi - Poslovi zasutpanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

                                                                                                     

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

17.500.000,00

10.922.235,37

412

Doprinosi na teret poslodavca

3.500.000,00

1.955.080,24

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

100.000,00

84.444,00

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

200.000,00

524.942,42

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

800.000,00

327.717,50

416

Nagrade za posebne rezultate rada

45.000,00

39.698,73

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

1.000,00

614,02

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

6.098.000,00

6.092.132,86

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

6.250.000,00

4.114.077,79

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

300.000,00

58.950,00

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

    290.000.000,00

444.474.924,60

UKUPNO:

324.794.000,00

468.594.817,53

ZA FUNKCIJU 111- Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi – Poslovi državne uprave

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

73.000.000,00

61.839.619,07

412

Doprinosi na teret poslodavca

16.900.000,00

11.091.580,05

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

  500.000,00

463.485,00

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

2.300.000,00

437.990,77

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

3.000.000,00

1.804.356,27

416

Nagrade za posebne rezultate rada

500.000,00

338.624,00

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

5.600.000,00

4.236.187,35

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

3.709.000,00

2.518.926,08

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

66.999.000,00

12.242.588,23

424

Specijalizovane usluge

 

 

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

1.500.000,00

614.761,65

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

11.300.000,00

7.231.604,89

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

20.000.000,00

16.820.015,00

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000,00

0

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

799.000,00

152.029,00

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000,00

1.000,00

512

Mašine i oprema

7.000.000,00

6.852.785,80

 

UKUPNO:

213.109.000,00

 

126.645.553,16

Za funkciju 111

Izvor finansiranja  01 – Prihodi iz budžeta Program 01-02 - Otpremnine za zaposlene u državnim organima

EKONOMSKA

KLASIFIKAC IJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

414

Socijalna davanja zaposlenima -otpremnine prilikom odlaska u penziju

                     150.000.000,00

149.960.612,20

 

UKUPNO:

150.000.000,00

149.960.612,20

Za funkciju 111

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

Program 01-03 - Državni stručni ispiti za rad u organima državne uprave

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru

-usluge štampanja

-Naknade članovima komisija

            19.964.000,00

                17.659.843,00

426

Materijal

 100.000,00

6.084,00

 

UKUPNO:

            20.064.000,00

                17.665.927,00

Za funkciju 111

Izvor finanasiranja  01 –Prihodi iz budžeta

Program 01-04 -  Posebni stručni ispit za matičaree

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja

0

0

423

Usluge po ugovoru

-usluge štampanja

-Naknade članovima komisija

2.000.000,00

1.582.916,00

 

UKUPNO:

 2.000.000,00

 

1.582.916,00

Za funkciju 111

Izvor finanasiranja  04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

Program  01-04  -  Poseban stručni ispit za matičare

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz

sopstvenih

prihoda

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru

-Naknade članovima komisija

 

 

 

UKUPNO:

 

 

Za funkciju 111

Izvor finanasiranja  04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

Program  01-03  -  Državni stručni ispiti za rad u organima državne uprave

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru -Naknade članovima komisija

 

 

 

UKUPNO:

 

 

Za funkciju 330 – Sudovi

Izvor finanasiranja   01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

20.000.000,00

18.790.405,26

422

OPIS

Troškovi putovanja

           1.000,00

0

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

    18.229.000,00

13.554.921,26

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

        1.000,00

0

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. Za obraz. Kulturu i sport

         1.000,00

0

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

                   1.000,00

241.002.133,11

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

88.000.000,00

88.000.000,00

511

Zgrade i građevinski objekti

200.000.000,00

41.999.998,89

512

Mašine i oprema

10.000.000,00

5.541.346,54

515

Nematerijalna imovina

14.999.000,00

6.990.000,00

 

UKUPNO:

351.232.000,00

               415.878.805,06

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

-parkiranje

90.000.000,00

70.264.975,20

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

12.000.000,00

10.123.192,58

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

480.000.000,00

313.199.733,10

416

Nagrade za posebne rezultate rada

920.000.000,00

919.335.465,20

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

200.000.000,00

26.539.756,18

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

    1.000,00

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

70.000.000,00

245.324.951,90

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

      1.000,00

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

50.000.000,00

214.819,70

482

Porezi, takse:

      1.000,00

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

  85.000,00

48.351.244,63

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

    1.000,00

31.073,51

511

Zgrade i građevinski objekti

140.000.000,00

78.204.978,03

512

Mašine i oprema

107.995.000,00

52.575.099,82

515

Nematerijalna imovina

 30.000.000,00

10.270.801,20

 

UKUPNO:

            2.100.084.000,00

1.774.436.091,05

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   10 – Prihodi od zaduživanja od domaćih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

482

Porezi, takse:

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

260.000.000,00

83.221.925,00

512

Mašine i oprema:

 

 

 

UKUPNO:

260.000.000,00

83.221.925,00

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

 20.000.000,00

 

 

0

511

Zgrade i građevinski objekti

               1.000,00

0

 

 

 

UKUPNO:

 20.000.100,00

0

Za funkciju 330

Izvor finanasiranja   13– Sopstveni prihodi državnih organa iz ranijih godina

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

17.450.000,00

17.449.446,00

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

1.000.000,00

999.170,00

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

91.551.000,00

91.454.617,64

416

Nagrade za posebne rezultate rada

70.000.000,00

41.970.816,82

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

20.000.000,00

17.092.604,26

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-ugostiteljske usluge

-reprezentacija

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje:

-popravke vozila

-popravke administrativne opreme

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

 

 

UKUPNO:

200.001.000,00

168.966.654,72

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

195.000.000,00

152.217.821,85

412

Doprinosi na teret poslodavca

35.000.000,00

27.229.381,96

413

Naknade u naturi:

-prevoz na posao i sa posla (markica)

-hrana, piće

-pokloni za decu

600.000,00

599.999,04

414

Socijalna davanja zaposlenim:

-otpremnine u slučaju otpuštanja

-pomoć u medicinskom lečenju

-porodiljsko bolovanje

2.300.000,00

1.085.942,14

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

7.000.000,00

5.601.649,02

416

Nagrade za posebne rezultate rada

  250.000,00

190.346,04

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

8.000.000,00

7.345.458,05

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

18.981.000,00

22.962.018,11

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

71.207.000,00

60.984.976,52

425

Tekućepopravke i održavanje

-Administrativne opreme

-Opreme za saobraćaj

2.000.000,00

736.788,75

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

9.707.000,00

3.618.604,35

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

-tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

15.000.000,00

12.638.512,90

482

Porezi, obavezne takse i kazne

-Ostali porezi

-OBavezne takse

-Kazne

550.000,00

316.828,50

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000,00

1.000,00

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

380.000.000,00

379.983.155,60

511

Zgrade i građevinski objekti

 

 

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

3.169.344,00

UKUPNO:

 

748.596.000,00

 

678.681.826,83

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

421

Stalni troškovi:

-telefoni

-osiguranje

-komunalne usluge

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

 

 

426

Materijal:

-kancelarijski materijal

-publikacije,časopisi i glasila

-benzin

-mat. za obraz. kulturu i sport

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

 

 

UKUPNO:

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

16.000.000,00

1.722.060,06

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

68.000.000,00

24.598.535,89

 

UKUPNO:

84.000.000,00

26.320.595,95

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 12 – Prihodi od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

 

511

Zgrade i građevinski objekti

 

 

0

 

UKUPNO:

 

 

0

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 13 – Sopstveni prihodi državnih organa iz prethodnih godina

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva iz donacije iz prethodnih godina

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

6.761.000,00

1.588.226,10

UKUPNO:

6.761.000,00

1.588.226,10

ZA FUNKCIJU 840  -  Verske i ostale usluge zajednice

Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

REALIZOVANO

411

Plate, dodaci i naknade

4.500.000,00

2.689.971,96

412

Doprinosi na teret poslodavca

800.000,00

481.504,93

415

Naknade za zaposlene:

-naknada za odvojeni život

-naknada za prevoz na posao i sa posla

-naknada za smeštaj izabranih lica

130.000,00

80.448,27

421

Stalni troškovi

  50.000,00

0

UKUPNO:

5.480.000,00

3.251.925,16