Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima:

-          obavlja poslove nadzora nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, predlaže mere za otklanjanje uočenih nedostataka, nadzire izvršenje naloženih mera;

-          sastavlja analize, izveštaje i obaveštenja na osnovu  izvršenih pregleda, prikupljenih podataka i izveštaja;

-          vrši nadzor nad postupanjem pravosudnih organa po pritužbama i predstavkama;

-          posebno vrši nadzor nad postupanjem u predmetima u vezi sa propisanim rokovima a u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima garantovanim ljudskim pravom na suđenje u razumnom roku i drugim ljudskim pravima;

-          nalaže mere za otklanjanje nepravilnosti i kontroliše njihovo sprovođenje;

-          izdaje uputstva iz oblasti sudske  uprave;

-          vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i o primljenim predstavkama;

-          podnosi izveštaje o izvršenom nadzoru;

-          pribavlja izveštaje o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama;

-          prati stanje i primenu propisa u pravosudnim organima i u skladu s tim predlaže donošenje odgovarajućih zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Kontakt telefon: 011/363 11 70