Grupa za pripremu projekata iz međunarodne razvojne pomoći

Grupa za pripremu projekata iz međunarodne razvojne pomoći  obavlja poslove koji se odnose na:

identifikaciju i formulaciju projektnih ideja i njihovo predstavljanje zainteresovanim stranama;

pripremu predloga projekta i ostalih dokumenta koji se odnose na proces programiranja i pripremu projekata u skladu sa odgovarajućom procedurom utvrđenom od strane Nacionalnog IPA koordinatora;

usklađivanje predloga projekata sa tehničkim zahtevima, programskim i sektorskim prioritetima; pripremu relevantne projektne dokumentacije;

pripremu i usklađivanje predloga sa  stratešk i programske dokumente i godišnje i višegodšnje planove korišćenja sredstava iz fondova EU i drugih izvora međunarodne razvojne pomoći , kao i koordinaciju i konsultacije u procesu programiranja IPA i međunarodne razvojne pomoći sa ovlašćenim predlagačima i zainteresovanim stranama;

informisanje o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i koristima od učešća u EU programima i programima razvojne međunarodne pomoći, predlaganje projekata u vezi sa reformskim procesima u oblasti pravosuđa, kao i drugih oblasti iz nadležnosti Ministarstva;

izradu finalnih verzija projektnih dokumenata u procesu pripreme projekata; vođenje evidencije podataka i pripremu izveštaja koji se odnosne na proces pripreme projekata; staranje o realizaciji poslova Sektora kao IPA jedinice ministarstva u okviru sistema indirektnog odnosno decentralizovanog upravljanja sredstvima iz fondova EU;

sprovođenje mera  za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, u skladu sa relevantnim procedurama;

saradnja sa državnim organima koji su uključeni u sistem decentralizovanog upravljanja sredstvima iz fondova EU, drugim državnim organima, donatorskim i međunarodnim organizacijama u vezi sa pripremom projekata i druge poslove iz delokruga Grupe. 

Rukovodilac: Danka Vasić - Joksić, samostalni savetnik