Savet Evrope i Evropska Unija

Svih 28 država članica Evropske Unije su takođe članice Saveta Evrope. Evropska unija u potpunosti podržava standarde koje je ustanovio Savet Evrope. Standardi Saveta Evrope su potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Saveta Evrope i Evropske unije i Odluke Saveta Evropske unije u vezi sa zaključenjem Sporazuma između Evropske zajednice i Saveta Evrope o saradnji Agencije za osnovna prava Evropske unije i Saveta Evrope postali merila i za Evropsku uniju u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije u Evropi.

Evropska komisija je prepoznala značaj rada SEPEŽ-a te se u svom novom mehanizmu za analizu i poboljšanje stanja u pravosuđu država članica Evropske unije - Izveštaj o pravosuđu Evropske unije (“EU Justice Scoreboard”), prvi put objavljenim 27. marta 2013. godine, oslonila na metodologiju i analizu SEPEŽ-a. Izveštaj sadrži podatke o dužini trajanja sudskih postupaka, stopi rešenih i nerešenih slučajeva, korišćenju alternativnih načina rešavanja sporova, obukama za sudije, resursima kojima raspolažu sudovi u Evropskoj Uniji, itd. Podaci o funkcionisanju sudstva u članicama Evropske Unije su objektivni, pouzdani i uporedivi a treba da doprinesu unapređenju efikasnosti sudskih sistema i time jačanju ekonomskog rasta u Evropskoj Uniji.