Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja savetodavne i protokolarne poslove, poslove za odnose sa javnošću i druge poslove od značaja za rad ministra.

U kabinetu se detaljno planiraju, pripremaju i prati realizacija aktivnosti ministra (i državnih sekretara) kako na unutrašnjem, tako i međunarodnom planu. Reč je o  aktivnostima koje obuhvataju zvanične prijeme i radne sastanke sa domaćim i stranim zvaničnicima, učešće ministra (i državnih sekretara) u svojstvu šefa državne delegacije i delegacija Ministarstva na međunarodnim skupovima (sednicama, konferencijama, itd.) u zemlji i inostranstvu, kao i prateće bilateralne susrete na marginama tih skupova. Praćenje i analiziranje dokumenata relevantnih za proces pripreme (prateća dokumentacija, važeći normativni akti, objavljeni izveštaji, članci u novinama i na internetu, itd.), kao i sastavljanje i arhiviranje beleški, zapisnika i izveštaja sa realizovanih skupova, ali i priprema stručnog mišljenja na izveštaje drugih činilaca vezane za aktivnosti ministra (i državnih sekretara) u zemlji i inostranstvu deo su poslova za koje su zadužena lica zaposlena u kabinetu.

U kabinetu se obrađuju dopisi trećih lica upućenih ministru (i državnim sekretarima) i neguje i dalje razvija široka mreža relevantnih kontakata u zemlji i inostranstvu u cilju uspešne realizacije aktivnosti ministra (i državnih sekretara) i dostizanja strateških ciljeva Ministarstva. U tom kontekstu održava se i pospešuje svrsishodna saradnja sa relevantnim resornim ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, kabinetom predsednika i potpredsednika Vlade, sa jedne, i članovima diplomatskog kora, istaknutim predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija aktivnih u Republici Srbiji (kao što su Savet Evrope i OEBS) i donatorske zajednice, sa druge strane.

U domenu odnosa sa javnošću priprema se i realizuje platforma za informisanje predstavnika medija i najšire javnosti o aktivnostima ministra (i državnih sekretara), kao i promovisanje rezultata rada Ministarstva sa stanovišta Zakonom utvrđenog delokruga. Sa zainteresovanim stranama u zemlji i inostranstvu komunicira se na dnevnoj osnovi direktno (usmenim i pisanim putem), objavljivanjem na sajtu Ministarstva aktuelnih informacija, podataka i usvojenih zakonskih propisa za koje je Ministarstvo nadležno ili kroz organizovanje intervjua za predstavnike medija i iniciranje i održavanje konferencija za novinare.

Telefon: 011 7858 000 

 

Rukovodilac: Šef Kabineta Marijana Savić Simić