Odsek za investicije i imovinsko-pravne poslove

Odsek za investicije imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

obezbeđenje smeštajnih uslova pravosudnih organa i investiciono i kapitalno održavanje objekata, nabavku kancelarijske i računarske opreme, daje opšta usmerenja i pruža stručnu pomoć pravosudnim organima u vezi sa tekućim održavanjem i opremanjem;

vrši kontrolu izvedenih radova i radova u toku;

realizuje zaključene ugovore o nabavci radova, usluga i dobara;

predlaže pomoćniku ministra prenos i raspoređivanje sredstava;

vrši izradu izveštaja i informacija o tekućim investicijama, obavlja imovinsko-pravne poslove i prati korišćenje nepokretnosti i vozila od strane pravosudnih organa;

priprema akte u vezi sa promenom prava korišćenja na tim nepokretnostima i vozilima;

vodi evidenciju o nepokretnostima u saradnji sa pravosudnim organima;

postupanje sa sredstvima sudskog depozita na osnovu ugovora sa Narodnom bankom Srbije, vodi evidencije i baze podataka iz svoje nadležnostim, daje stručna mišljenja i uputstva, vodi evidencije i baze podataka iz svoje nadležnosti, daje stručna mišljenja i uputstva i druge poslove iz delokruga Odseka

Rukovodilac: šef Odseka Slobodan Popović