Odeljenje za informaciono - komunikacione tehnologije

Odeljenje za informaciono - komunikacione tehnologije obavlja poslove koji se odnose na:

koordinaciju, održavanje i razvoj informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u pravosudnim organima i podršku unutrašnjim jedinicama i organima u sastavu Ministarstva (ustanova Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom);

učešća u pripremi zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti primene IKT u pravosudnim organima;

učestvovanja u pripremi plana rada za poslove iz delokruga Odeljenja, izveštaja o radu i predloga budžetskih sredstava za rad;

učestvovanja u ostvarivanju funkcije praćenja, usmeravanja i koordinacije aktivnosti na razvoju elektronskog pravosuđa;

poslovi međunarodne saradnje u primeni IKT u pravosudnim organima; primena IKT u cilju unapređenja organizacije, razvoja i načina rada u pravosudnim organima;

saradnje sa nadležnim organima u postupku pripreme, izrade i sprovođenja strategije, propisa, standarda, planova, programa, projekata i hardversko-softverskih rešenja od uticaja na razvoj IKT u pravosudnim organima;

učestvovanja u podizanju kvaliteta podataka o strankama u postupku, njihova organizacija koja omogućava efikasnu elektronsku razmenu između pravosudnih organa u državi kao i uspostavljanje osnova za elektronsku razmenu sa drugim regionalnim i EU pravosudnim sistemima i registrima;

učestvovanja u planiranju i realizaciji IT programa i projekata EU i drugih organizacija za potrebe pravosuđa i druge poslove koji se odnose na IKT u pravosudnim organima, obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja

U Odeljenju za informaciono - komunikacione tehnologije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

6.1 Odsek za razvoj i projektovanje IKT sistema,

6.2 Odsek za realizaciju IKT projekata,

6.3 Odsek za IKT infrastrukturu i informacione sisteme i

6.4 Odsek za tehničku podršku i kontakt centar