Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima obavlja poslove:

nadzora nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima, konstatuje  nedostatke, nadzire izvršenje naloženih mera od strane neposredno višeg pravosudnog organa, sastavlja  izveštaje i obaveštenja na osnovu izvršenih pregleda, prikupljenih podataka i izveštaja;

vrši nadzor nad radom Državnog pravobranilaštva;

nadzor nad postupanjem pravosudnih organa po pritužbama i predstavkama, nadzor nad postupanjem u predmetima vezanim za rok, primenu prava na suđenje u razumnom roku, konstatuje nepravilnosti uočene prilikom nadzora i kontrolu njihovog sprovođenja;

prati uputstva koja izdaje viši pravosudni organ iz oblasti pravosudne uprave;

vodi evidenciju o izvršenim nadzorima i o primljenim predstavkama; podnosi izveštaje o izvršenom nadzoru;

pribavlja izveštaje o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama ukoliko je pritužba ocenjena kao osnovana;

prati stanje u primeni propisa u pravosudnim organima, predlaže izmene odgovarajućih zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa;

vođenje Registra pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške izdavanje i oduzimanje dozvola licima u organu uprave za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći ili besplatne pravne podrške, nadzor nad njihovim radom, organizaciju obuke za lica ovlašćena za odlučivanje o zahtevu za besplatnu pravnu pomoć, upravno-pravne poslove u postupku rešavanja po žalbama na rešenja o odbijanju zahteva za besplatnu pravnu pomoći ili besplatnu pravnu podršku organa uprave i rešenja o ukidanju rešenja o odobravanju besplatne pravne pomoći ili besplatne pravne podrške, nadzor nad sprovođenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, postupak pokretanja kontrole kvaliteta pružanja besplatne pravne pomoći, analizu prikupljenih podataka o broju i strukturi korisnika besplatne pravne pomoći i druge poslove iz delokruga Odeljenja i vrši druge poslove iz delokruga odeljenja

Opširnije informacije o poslovima Odeljenja za nadzor možete pronaći ovde. 

Kontakt telefon: 011/363 11 70