Odeljenje za pravosudne profesije

Odeljenje za pravosudne profesije obavlja poslove koji se odnose na:

sudske veštake,  sudske prevodioce i tumače, posrednike,  javne beležnike, javnobeležničke pomoćnike, javne izvršitelje i zamenike javnih izvršitelja (postupak imenovanja, razrešenja, utvrđivanja disciplinske odgovornosti);

vršenje nadzora nad radom javnih beležnika i javnih izvršitelja i nadzora nad radom Javnobeležničke komore i Komore javnih izvršitelja;

postupanje po pritužbama na rad javnih beležnika, javnih izvršitelja, veštaka, tumača i posrednika;

davanje pravnih mišljenja i uputstava radi zakonitog i pravilnog obavljanja javnobeležničke, javnoizvršiteljske i drugih delatnosti u okviru pravosudnih profesija; poslove izdavanja uverenja za posrednike;

vođenje Registra veštaka, Registra posrednika, Registra lica koja sprovode obuke za posrednike, Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, evidencije o javnim beležnicima i tumačima i prevodiocima u skladu sa zakonom;

poslove koji se odnose na pružanje administrativno tehničke podrške Komisiji za polaganje ispita za javne beležnike i izvršitelje, vođenje evidencije o kandidatima koji su položili javnoizvršiteljski i javnobeležnički ispit;

poslove podrške Disciplinskoj komisiji za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja i Disciplinske komisije ministarstva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih beležnika;

poslove podrške Komisiji za sprovođenje konkursa za imenovanje javnih izvršitelja, Komisiji koja učestvuje u postupku oduzimanja dozvole za posredovanje;

sačinjavanje godišnjih izveštaja o radu javnih beležnika, javnih izvršitelja i posrednika;

organizuje stručno usavršavanje i obuku za javne beležnike,  javne izvršitelje i  druge pravosudne profesije, u okviru projekata i u saradnji sa odgovarajućim komorama;

praćenje rada međunarodnih konferencija u vezi sa radom javnih beležnika i javnih izvršitelja,  praćenje stanja i primene propisa iz ovih oblasti;

poslove organizovanja pravosudnog ispita i pružanje administrativno tehničke podrške Ispitnim odborima za pravosudni ispit; 

ukazivanje na potrebu i pravce normativnog uređenja i druge poslove iz delokruga Odeljenja