Konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača

Korisnici usluge: Građani koji poseduju potpuno znanje jezika sa koga prevodi ili na koji prevodi  (svih profila struka), koji poznaju pravnu terminoligiju i koji imaju najmanje 5 godina iskustva na prevodilačkim poslovima

Nadležna služba: Odeljenje za pravosudne profesije

Način podnošenja zahteva/molbe: Prijava (obrazac) sa pratećom dokumentacijom

Uslovi:  

Prevodilac može biti lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik, kao i sledeće posebne uslove:

- da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst,

- da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;

- da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.

Kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje, podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar.

Dokumentacija: Objavljuje se spisak potrebnih dokumenata prilikom raspisivanja konkursa

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: Postoji taksa u skladu sa zakonom o republičkim administrativnim taksama

Naknada: Naknada za rad komisije za proveru znanja jezika (za kandidate koji nemaju diplomu filološkog fakulteta)

Rok za odgovor: 60 dana od uredno predatog zahteva

Kontrola roka: Kontroli vrši obrađivač zahteva/prijave

Pravni okvir: Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

 

Napomena:  Konkurisanje je moguće jedino tokom raspisanog Javnog poziva za imenovanje koji se objavljuje u Službenom glasniku, kao i na sajtu Ministarstva pravde. Konkurs trenutno nije raspisan.