Одсек за е правосуђе обавља послове који се односе на:
 

- развој информационо-комуникационe технологијe (ИКТ) у правосудним органима и унутрашњих јединица и органа у саставу Министарства (установа Управе за извршење кривичних санкција и Дирекције за управљање одузетом имовином);

- учешће у припреми закона, других прописа, стандарда и мера у области примене ИКТ у правосудним органима;

- учествовање у остваривању функције праћења, усмеравања и координације активности на развоју електронског правосуђа;

- послове међународне сарадње у примени ИКТ у правосудним органима; примену ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним органима;

- сарадњу са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и хардверско-софтверских решења од утицаја на развој ИКТ у правосудним органима;

-  учествовање у подизању квалитета података о странкама у поступку, њихова организација која омогућава ефикасну електронску размену између правосудних органа у држави као и успостављање основа за електронску размену са другим регионалним и ЕУ правосудним системима и регистрима;

- учествовање у реализацији ИТ програма и пројеката ЕУ и других организација за потребе правосуђа и друге послове који се односе на ИКТ у правосудним органима. 

 Телефон: 011 7858 000 

Руководилац: шеф Одсека Марио Малетић