Пријава и потребна документација

Пријава и потребна документација

Пријава за полагање испита за јавног извршитеља подноси се на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства правде.

Пријава Величина: 0.04 MB

Уз пријаву, кандидат за полагање испита подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

-          уверење о држављанству Републике Србије, 

-          диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), 

-          потврду о најмање две године радног искуства на пословима правне струке са тачним описом послова које је кандидат обављао

-          оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.