U prethodna dva meseca održano je više sastanaka predstavnika Ministarstva pravde sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije Slađankom Milošević, Ivicom Cvetković i drugim predstavnicima. Na tim sastancima razmatran je materijalni položaj zaposlenih u pravosudnim organima, kao i moguće povećanje iznosa mesečnih isplata na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada. Treba istaći da se mesečne isplate isplaćuju iz prihoda ostvarenog naplatom sudskih taksi, a u skladu sa Zakonom o sudskim taksama, te su samim tim ista sredstva ograničena na mesečnom i godišnjem nivou. Predstavnici sindikata uputili su predlog Ministarstvu pravde da mesečne isplate zaposlenima ne budu identične za sve, već da se iste isplaćuju samo zaposlenima čija osnovna plata ne prelazi iznos od 90.000,00 dinara.

Tokom poslednjeg sastanka, koji je održan 15. marta 2024. godine, Ministarstvo pravde je postiglo dogovor sa sindikatom da se mesečne isplate na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada zaposlenima u pravosuđu isplaćuju u različitim iznosima, na način što bi se zaoposlenima čija osnovna plata ne prelazi 90.000,00 dinara isplaćivao mesečni iznos od 7.500,00 dinara neto, dok bi mesečni iznos za zaposlene čija osnovna plata prelazi 90.000,00 dinara iznosio 1.000,00 dinara neto. 

Imajući u vidu da su sudijski i javnotužilački saradnici, zaposleni u sudovima i javnim tužilaštvima, iskazali neslaganje sa predlogom sindikata, Ministarstvo pravde će nastaviti konsultacije i sa sindikatima i sa predstvnicima sudijskih pomoćnika, kako bi kroz dogovor doneli odluku koja je u interesu svih zaposlenih u pravosuđu, a shodno raspoloživim sredstvima u budžetu.

U prethodne tri godine, Ministarstvo pravde je preduzelo značajne korake na poboljšalju materijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u pravosuđu, radi obezbeđivanja boljih smeštajnih uslova i povećanja nivoa tehnične opremljenosti objekata u kojima pravosudni organi obavljaju svoje poslove. Takođe, izmenjen je Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, čime su povećani koeficijenti zaposlenim sa najnižim zaradama. 

Ministarstvo pravde će i ubuduće aktivno raditi na pronalaženju načina da se poboljša materijalni položaj i uslovi rada zaposlenih u pravosuđu.