Одсек за остваривање права на накнаду штете

Одсек за остваривање права на накнаду штете обавља послове који се односе на:

припрему и организацију седница Комисије за рехабилитационо обештећење и Комисије за накнаду штете лицима неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним;

поступа по одлукама Уставног суда за исплату накнаде штете; израду правних аката о рехабилитационом обештећењу, врсти и висини накнаде штете лицима неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним и по основу одлука Уставног суда;

праћење спровођења прихваћених споразума и извршавањa обавеза по одлукама Уставног суда; припрему изјашњења на поднеске и судске одлуке у вези са одговарајућим правним поступцима покренутим пред судовима за Државно правобранилаштво, државне и друге органе;

вођење Јединствене евиденције поднетих захтева и правноснажних одлука о рехабилитацији и поступање по захтевима за објављивање имена и података о рехабилитованим лицима;

израду годишњих извештаја о раду комисија и друге послове из делокруга Одељења. 

Руководилац: шеф Одсека Драгана Рајић