Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за материјално-финансијске послове обавља стручно-оперативне и студијско-аналитичке послове који се односе на:

планирање прихода и расхода Министарствa, правосудних органа у делу средстава за запослене;

планирање прихода и расхода за изградњу и унапређење капиталних капацитета правосудних органа и њихово опремање и средстава потребних за покриће других расхода правосудних органа у складу са надлежношћу Министарства;

извршење буџета Министарства и пренос средстава правосудним органима у делу расхода за запослене и других трошкова из надлежности Министарства;

квалитативну анализу послова и организације министарства и правосудних органа са аспекта потребних средстава, евидентирање, праћење и анализу утрошка средстава, извештавање;

праћење и анализу наплате судских такси, финансијско - рачуноводствене послове;

поступање са средствима судског депозита;

опремање и инвестиционо одржавање зграда правосудних органа;

имовинско-правне послове у вези са прибављањем покретне и непокретне имовине Министарства и правосудних органа;

оранизацију и спровођење поступака јавних набавки за Министарство и правосудне органе у домену надлежности Министарства;

планирање расхода Министарства у делу који се односи на бесплатну правну помоћ, извршење буџета Министарства и пренос средстава јединицама локалне самоуправе на име рефундације дела средстава за пружену правну помоћ, реализацију додељених средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења и друге послове из области материјално-финансијских послова

 

У Сектору за материјално-финансијске послове образоване су следеће уже унутрашње јединице: Одељење за буџет и аналитичко-планске пословеОдсек за финансијско-рачуноводствене пословеОдсек за јавне набавке и имовинско-правне послове и Одсек за инвестиције.

Контакт телефон: 011/3620-561

Руководилац: Помоћник министра Горан Џафић