Одељење за надзор у правосудним органима

Одељење за надзор у правосудним органима обавља послове:

надзора над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавним тужилаштвима, констатује  недостатке, надзире извршење наложених мера од стране непосредно вишег правосудног органа, саставља  извештаје и обавештења на основу извршених прегледа, прикупљених података и извештаја;

врши надзор над радом Државног правобранилаштва;

надзор над поступањем правосудних органа по притужбама и представкама, надзор над поступањем у предметима везаним за рок, примену права на суђење у разумном року, констатује неправилности уочене приликом надзора и контролу њиховог спровођења;

прати упутства која издаје виши правосудни орган из области правосудне управе;

води евиденцију о извршеним надзорима и о примљеним представкама; подноси извештаје о извршеном надзору;

прибавља извештаје о основаности притужбе и предузетим мерама уколико је притужба оцењена као основана;

прати стање у примени прописа у правосудним органима, предлаже измене одговарајућих закона и других прописа из области правосуђа;

вођење Регистра пружалаца бесплатне правне помоћи и подршке издавање и одузимање дозвола лицима у органу управе за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи или бесплатне правне подршке, надзор над њиховим радом, организацију обуке за лица овлашћена за одлучивање о захтеву за бесплатну правну помоћ, управно-правне послове у поступку решавања по жалбама на решења о одбијању захтева за бесплатну правну помоћи или бесплатну правну подршку органа управе и решења о укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи или бесплатне правне подршке, надзор над спровођењем Закона о бесплатној правној помоћи, поступак покретања контроле квалитета пружања бесплатне правне помоћи, анализу прикупљених података о броју и структури корисника бесплатне правне помоћи и друге послове из делокруга Одељења и врши друге послове из делокруга одељења

Опширније информације о пословима Одељења за надзор можете пронаћи овде. 

Контакт телефон: 011/363 11 70