Јавни извршитељи

Јавни извршитељ је лице које врши јавна овлашћења поверена Законом о извршењу и обезбеђењу.

Јавни извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва чији чланови могу бити искључиво јавни извршитељи.

Јавног извршитеља именује министар правде за подручје вишег суда и подручје привредног суда.

Закон o извршењу и обезбеђењу Величина: 0.17 MB

Услови за именовање

За јавног извршитеља може се именовати лице које испуњава следеће услове:

-    да је држављанин Републике Србије;

-    да је пословно способно;

-    да је стекло диплому правног факултета;

-    да је положило испит за јавног извршитеља, и правосудни испит

-    да је завршило почетку обуку 

-    да има најмање две године радног искуства на пословима правне струке после положеног правосудног испита

-    да је достојно да обавља послове јавног извршитеља;

-    да се над ортачким друштвом чији је он ортак не води стечајни поступак;

-    да се против њега не води кривични поступак за кривично дело против правног саобраћаја или службене дужности, односно да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова јавног извршитеља.

Достојност за обављање послова јавног извршитеља утврђује се у према опште прихваћеним моралним нормама и етичком кодексу јавних извршитеља и стандардима професионалног понашања јавних извршитеља.

Испит за јавног извршитеља спроводи комисија коју именује министар, чијим се актом уређује и програм и начин спровођења испита. Послови вођења именика јавних извршитеља и заменика у надлежности су Министарства правде