Влада Републике Србије, на предлог Министарства правде и државне управе, донела је Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Акциони план представља документ којим се прецизира оквир за спровођење стратешких циљева постављених Нацоналном стратегијом за борбу против корупције.

Акционим планом се омогућава системски надзор над спровођењем Стратегије и он представља контролни механизам на основу којег ће се проверавати делотворност саме Стратегије. Њиме су предвиђене конкретне мере и активности за спровођење стратешких циљева, рокови, одговорни субјекти и ресурси за реализацију. Такође, дефинисани су и показатељи за спровођење мера и активности, на основу којих ће се пратити степен њихове реализације, као и показатељи за процену успешности постављених циљева.

Свако поглавље Акционог плана састоји се од табела у којима су дефинисане антикорупцијске мере, циљеви, рокови, потребна средства и надлежни органи за спровођење мера.

Можете преузети текст Акционог плана.