Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији нови нацрт измена Устава у области правосуђа заједно са радним текстом Уставног закона за спровођење уставних амандамана.

Влада Републике Србије је на јучерашњој седници донела Закључак, којим је усвојила наведени нацрт измена Устава и дала упутуство да се исти проследи Венецијанској комисији на разматрање, што је министарство данас и учинило.

Поред тога што је текст новог нацрта усаглашен са одређеним коментарима са другог круга јавне расправе, у њега су унета и сасвим нова решења.

Дефинисање заштитног механизма који треба да омогући избор свих чланова Високог савета судства и Високог савета тужилаца, и да спречи блокаду њиховог избора представља ново решење у нацрту измена. Прецизније је дефинисан појам „истакнути правник“, што је био један од захтева стручне јавности током јавне распрааве. Детаљно су наведении и разлози за разрешење судија и заменика јавног тужиоца, а измењене су и одредбе о премештају судија, као и неспојивост функција судија, јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца.

У делу који се односи на рад Високог савета судства, изостављен је „златни глас“ председника ВСС, приликом гласања чланова ВСС. Такође, изостављена је и одредба којом дисциплински поступак и поступак разрешења судија и председника судова може покренути и министар надлежан за правосуђе.

Радни текст Уставног закона дефинише рокове у којима ће се Закон о судијама, Закон о уређењу судова и Закон о јавном тужилаштву, као и Закон о Високом савету судства, Закон о државном већу тужилаца и Закон о Правосудној академији ускладити са уставним амандманима. Такође, радни текста закона прописује да судије Врховног касационог суда настављају своју функцију у Врховном суду Србије, а да заменици Републичког јавног тужиоца настављају да обављају функцију у Врховном јавном тужилаштву Србије.

Министарсто правде указује да без позитивне оцене Венецијанске комисије радног текста уставних амандмана неће ићи у даљу процедуру усвајања.