Одсек за спровођење пројеката из међународне развојне помоћи


Одсек за спровођење пројеката из међународне развојне помоћи обавља послове који се односе на:

организовање, спровођење и контролу спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава,  у складу са релевантним процедурама утврђеним од стране Националног службеника за одобравање програма - НАО;

припрему релевантне тендерске документације за спровођење поступка јавних набавки (описе послова, техничке спецификације, уговоре о радовима итд.);

учешће у изради и ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте;

учешће у раду тела задужених за оцену и одабир понуда које се формирају за потребе спровођења поступка јавних набавки ради реализације пројеката;

организацију и координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру;

административне и стручне послове, укључујући и контролу, везане за тендерску документацију и уговарање, као и за спровођење уговорених обавеза од стране уговарача;

израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; контролу и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката, укључујући и контролу на лицу места;

учешће у обезбеђивању неопходних средства за национално суфинансирање пројеката одобрених из средстава ЕУ фондова;

извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; пружање подршке раду екстерних оцењивача, националних ревизора и ревизора Европске комисије;

учествовање у припреми акционих планова за спровођење добијених препорука и праћење њихове реализације, спровођење мера  за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантним процедурама, сарадња са државним органима који су укључени у систем децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ као и други послови из области Одсека.

Руководилац: шеф Одсека Љупка Подунавац