Група за припрему пројеката из међународне развојне помоћи

Група за припрему пројеката из међународне развојне помоћи  обавља послове који се односе на:

идентификацију и формулацију пројектних идeја и њихово представљање заинтересованим странама;

припрему предлога пројекта и осталих документа који се односе на процес програмирања и припрему пројеката у складу са одговарајућом процедуром утврђеном од стране Националног ИПА координатора;

усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима, програмским и секторским приоритетима; припрему релевантне пројектне документације;

припрему и усклађивање предлога са  стратешк и програмске документе и годишње и вишегодшње планове коришћења средстава из фондова ЕУ и других извора међународне развојне помоћи , као и координацију и консултације у процесу програмирања ИПА и међународне развојне помоћи са овлашћеним предлагачима и заинтересованим странама;

информисање о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима и програмима развојне међународне помоћи, предлагање пројеката у вези са реформским процесима у области правосуђа, као и других области из надлежности Министарства;

израду финалних верзија пројектних докумената у процесу припреме пројеката; вођење евиденције података и припрему извештаја који се односне на процес припреме пројеката; старање о реализацији послова Сектора као ИПА јединице министарства у оквиру система индиректног односно децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ;

спровођење мера  за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, у складу са релевантним процедурама;

сарадња са државним органима који су укључени у систем децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним органима, донаторским и међународним организацијама у вези са припремом пројеката и друге послове из делокруга Групе. 

Руководилац: Данка Васић - Јоксић, самостални саветник