Министар правде на основу члана 11. стaв 1. и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10) и члана 17. став 4. у вези са чланом 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на основу претходно истакнутих потреба објављује јавни позив за именовање судских вештака за:

 

- област медицина – ужу специјалност ортопедија и трауматологија за подручје Основног суда у Врбасу и Основног суда у Смедереву;

- област медицина – ужу специјалност општа хирургија - онкологија за подручје Вишег суду у Новом Саду;

- област медицина – ужу специјалност општа хирургија за подручје Вишег суду у Ужицу

 

Оглас је објављен дана 15.03.2023. године у Службеном гласнику РС,

Рок за подношење захтева је 15 дана.