Поводом  текста објављеног на порталу „Novosti online” под називом „Рад тужилаштва ће бити озбиљно угрожен” Министарство правде напомиње да је Нацртом закона о јавном тужилаштву предвиђено да ће упућивање садашњих заменика јавних тужилаца, односно будућих јавних тужилаца, које је почело пре конституисања Високог савета тужилаштва важити до истека времена упућивања. Дакле 21 заменик јавног тужиоца ће остати привремено упућен у Више јавно тужилаштво у Београду све до истека периода упућивања, а за то време Високи савет тужилаштва треба у складу са законом да распише конкурс за попуну тих јавнотужилачких места и омогући да она не остану непопуњена и да рад Вишег јавног тужилаштва у Београду буде ефикасан, а за шта је овај орган и надлежан. И циљ промена Устава је био да Високи савет тужилаштва, као орган који штити самосталност јавног тужилаштва и носилаца јавнотужилачких функција, управо преузме одговорност за управљање јавним тужилаштвом и његов рад учини ефикасним.

Овим нацртом закона је предвиђено да јавни тужилац може из оправданих разлога, уз своју писмену сагласност, бити привремено упућен у друго јавно тужилаштво истог или непосредно нижег степена најдуже на три године, без могућности поновног упућивања у исто јавно тужилаштво како се не би заобилазило правило да се јавнотужилачко место попуњавања избором после расписаног јавног конкурса и како привремено упућивање не би постало правило већ изузетак. Тиме се трајно решава статус носиоца јавнотужилачке функције, а не привремено кроз упућивање, које у неким случајевима траје и 12 година. Самим тим се губи и сврха примене овог института, а то је привремена попуна јавнотужилачког места до окончања избора јавног тужиоца на јавном конкурсу. Истичемо да је Државно веће тужилаца на седници која је јуче одржана једногласно подржало нацрте јавнотужилачких закона, а управо је Државно веће тужилаца овлашћено да даје мишљења на нацрте закона, као и да се стара о несметаном функционисању свих јавних тужилаштава у Републици Србији.

Поред тога, прописивањем допуштености привременог упућивања из јавног тужилаштва ниже инстанце у јавно тужилаштво више инстанце могао би потенцијално би се прејудицира и исход јавног конкурса уколико лице које је на тај начин привремено упућено конкурише за јавног тужиоца баш у том јавном тужилаштву више инстанце.

Управо је Венецијанска комисија у параграфу 107. Мишљења на нацрте јавнотужилачких закона из децембра 2022. године указала да: „Привремена упућивања нису прави начин за решавање таквих структурних  питања. Поновљена и структурална употреба привремених упућивања ствара непотребну несигурност за дотичне јавне тужиоце и потенцијални ризик од произвољне примене таквих упућивања. Структурна питања треба решавати редовним избором и попуњавањем упражњених јавнотужилачких места, што је задатак који је поверен Високом савету тужилаштва.”

Напомињемо да ће и Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције бити усклађен са одредбама Закона о јавном тужилаштву у погледу привременог упућивања јавних тужилаца.