Национални дан сећања на жене жртве насиља проглашен је одлуком Владе Републике Србије 2017. године, у знак сећања на 18. мај 2015. године, када је у породичном насиљу за 3 дана у Републици Србији убијено седам жена.

У циљу ефикасније заштите жртава и одлучније борбе против насиља над женама и девојчицама, као апсолутно неприхватљиве друштвене појаве, Министарство правде је 2016. године започело израду Закона о спречавању насиља у породици, са намером да унапређењем превенције, кроз процену ризика од стране надлежних органа, спречи насиље и трагичне последице насиља.

Овим законом, који је почео да се примењује 1. јуна 2017. године, знатно је унапређен нормативни оквир у области заштите жена и девојчица од родно заснованог насиља. Његова доследна примена не само да је оснажила угрожене да затраже помоћ, већ је подигла свест јавности о неприхватљивости ћутања, недозвољености и кажњивости родно заснованог насиља и неопходности успостављања односа поверења између жртве и надлежних  државних органа.

Да је закон заживео, говоре и статистички подаци. Закључно са априлом месецом ове године, Групе за координацију и сарадњу, које су формиране у складу са овим законом на подручју сваког основног јавног тужилаштва у Републици Србији, састале су 13.264 пута, размотриле укупно 232.619 пријављених случајева насиља у породици и израдиле укупно 75.489 индивидуалних планова заштите и подршке жртви, а судови у Републици Србији су у 87.631 случајева продужили хитну меру за 30 дана.

Поред овог вида свеобухватне и координисане мултисекторске сарадње државних органа, у циљу превентивног деловања и спречавања насиља у породици, те пружања правовремене и делотворне заштите свим женама и девојчицама, Министарство правде је током 2021. године ревидирало и унапредило сајт „Искључи насиље“ и ускладило га са новим прописима, пре свега са Стратегијом за спречавање и борбу против родно заснованог насиља (2021-2025.).

Сајт „Искључи насиље“ обухвата три кључна одељка. Део  који се односи на пријављивање насиља израђен је у циљу охрабривања жртава насиља да насиље пријаве и утицања на  ширу јавност да на све видове насиља реагује благовременим пријављивањем. Ради информисања јавности и жртава насиља, у овом одељку објављен је списак свих институција и организација цивилног друштва на подручју Републике Србије. Као новина, предвиђена је могућност за брзо напуштање сајта, како би се предупредила могућа одмазда учиниоца. 

Други одељак, који је намењен представницима државних органа, посвећен је ефикасној заштити и обилује примерима добре праксе у примени Закона о спречавању насиља у породици. Тиме се надлежни органи подстичу на једнообразно деловање и унапређивање свог поступања, за шта се Министарство правде интензивно залаже годинама. У овом одељку дати су и одговори на недоумице у поступању, али и приручници које су публиковали Министарство правде и организације цивилног друштва које се баве пружањем подршке жртвама насиља.

Имајући у виду да је  извештавање медија једна од кључних карика у превенцији и заустављању насиља у породици, трећи део сајта  је посвећен њима. У овом делу сајта омогућен је приступ публикацијама које су релевантне за родно осетљиво извештавање. 

Како би се унапредио положај и заштита посебно рањивих група, попут странкиња и особа са инвалидитетом, део садржаја сајта преведен је на енглески језик и на српски знаковни језик, а уведен је и тастер „Читај ми“ за слабовиде и слепе особе.

У циљу транспарентности рада и јавне доступности информација, Министарство правде, у складу са вишегодишњом добром праксом, део сајта посвећује објављивању статистичких података.

На овај начин ревидиран и унапређен сајт „Искључи насиље“ Министарство правде је званично пустило у рад баш на данашњи дан, 18. маја 2022. године, као дан сећања на све жене које су трагично страдале у партнерском и породичном насиљу. Нека нас овај дан опомиње и подсећа на одговорност да, у складу са принципом нулте толеранције на насиље, не само данас, већ сваког дана улажемо напоре ради постизања заједничког циља – стварања безбедног окружења за све жене и девојчице.