Министарка правде поздравља повлачење предлога за аутентично тумачење одредаба члана 41. ст. 1. и 2 и члана 43. ст. 2. и 3. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16 - др. закон и 44/18 - др. закон), одредбе члана 17. став 1. Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 139/14) и одредбе члана 1066. став 2. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93, „Службени гласник РС”, број 18/20).

 

„Сматрам да је заштита права грађана Републике Србије приоритет свим државним органима, као и очување правне сигурности у Републици Србији. Свесни смо изазова са којима се суочава целокупан привредни и финансијски сектор, као и комплетно правосуђе због постојања масовних тужби у банкарским споровима. У том смислу, Министарство правде је посвећено раду на Нацрту закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, чије одредбе треба да доведу до смањења броја тужби, растерећења појединих судова, као и смањивања трошкова за Републику Србију који су последица банкарских спорова имајући у виду да држава исплаћује огромна средства због повреде права на суђење у разумном року. Истовремено, наведеним изменама и допунама сви грађани ће моћи да остваре своја права пред судовима у Републици Србији за знатно краћи временски период и са знатно нижим трошковима поступка. Такође, оне имају за циљ и спречавање процесних злоупотреба и исте су усклађене са правом Европске уније.“