Министарство правде израдило је препоруке за рад јавних извршитеља и јавних бележника за време ванредног стања, које је у Србији проглашено 15. марта, а у циљу спречавања ширења Корона вируса. Препоруке су донете након састанка са представницима правосудних институција, адвокатуре и правосудних професија, као и епидемиолога из Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“.

Препоруке јавним бележницима и јавним извршитељима, као и оне за рад судова и јавних тужилаштава, доступне су на интернет презентацији Министарства правде.

Министарство је Комори јавних извршитеља, поред осталог, препоручило доношење упутства за одлагање извршних поступака ради намирења новчаних и остварења неновчаних потраживања, а посебно оних који се спроводе продајом непокретности извршног дужника, продајом покретних ствари, заједничком продајом непокретности и покретних ствари, преносом зараде или плате, накнаде зараде или накнаде плате, пензије и других сталних примања...

Ова препорука се не односи на предмете у којима се намирује потраживање на основу законског издржавања, потраживања на основу закона којим се уређује финансијска подршка породици са децом, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања...

Јавним бележницима је, поред осталог, препоручено да у поступцима сачињавања смртовница, расправљања заоставштине и другим ванпарничним поступцима који су им поверени од стране суда, а у којима је неопходно непосредно учешће странака, не заказују рочишта, као и да већ заказана рочишта одложе до даљег, осим у предметима у којима се захтева хитно поступање.

Препорука је и да службене радње сачињавања јавнобележничких исправа заказују и обављају у размаку од најмање сат времена, као и да поред пријема документације путем електронске поште обезбеде и непосредан пријем писмена, увођењем једног шалтера са контролисаним бројем странака које могу да му приступе.

Јавним извршитељима и јавним бележницима је препоручено да организују рад тако да се запосленима старијим од 60 година, онима који имају децу до 12 година и онима са хроничним здравственим проблемима омогући рад од куће, те да информације о обављању службених радњи објаве на интернет презентацијама Јавнобележничке и Коморе јавних извршитеља и Министарства правде.