У складу са Законом о бесплатној правној помоћи, чија је примена почела 1. октобра, на интернет презентацији Министарства правде објављен је Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.

Регистар ће у наредном периоду бити редовно ажуриран, како би грађани били у потпуности информисани коме могу да се обрате како би остварили бесплатну правну помоћ и подршку.

Према Закону, Регистар води Министарство правде, као јединствену јавну електронску базу података, а грађани у тој бази могу да остваре увид у податке о адвокатима, локалним самоуправама, јавним бележницима, удружењима, правним факултетима и посредницима, који, према Закону, пружају бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку.

Основни циљ Закона о бесплатној правној помоћи је да омогући једнак приступ правди свим грађанима.

Једно од најзначајнијих решења за грађане односи се на одређивање три групе корисника бесплатне правне помоћи, па ће тако право на ту помоћ у будуће имати корисници социјалне помоћи и дечијег додатка, лица која би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода дошла у ситуацију да буду корисници социјалне помоћи, као и припадници рањивих, односно друштвено осетљивих група, међу којима су деца, жртве насиља у породици, азиланти, избеглице, особе са инвалидитетом, жртве трговине људима...

Закон дефинише да се бесплатна правна помоћ састоји од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране, а бесплатна правна подршка од пружања опште правне информације, попуњавања формулара, састављања јавнобележничке исправе и посредовања у решавању спорова.

Закон уређује и начин финансирања бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке, и то кроз средства Буџета Републике Србије, јединица локалне самоуправе, као и кроз донације и пројектно финансирање.