Замолнице

Захтев за пружање правне помоћи сачињава се у виду замолнице. Форма замолнице регулисана је Судским пословником (Образац бр. 170), односно међународним уговором (уколико постоји са односном државом).

За поступање надлежних органа по замолници потребно је, за европске земље оставити рок од најмање три месеца, односно шест месеци за прекоокеанске земље.

Приликом сачињавања замолнице од стране надлежног суда прави се разлика у зависности да ли се замолница упућује у:

1. Државе региона (бивша СФРЈ)

2. Остале државе

1. Државе региона (бивша СФРЈ)

     А)  Хрватска

Пружање узајамне правне помоћи са овим државама врши се увек преко министарстава надлежних за послове правосуђа. Неопходно је уз допис насловљен на ово министарство сачинити и одговарајућу замолницу насловљену на "Надлежни орган Републике Хрватске".

Релевантни уговори:

- Уговор између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 15. септембра 1997. године;

 

     Б) Босна и Херцеговина

Пружање узајамне правне помоћи са Босном и Херецеговином врши се преко министарстава надлежних за послове правосуђа. Неопходно је уз допис насловљен на ово министарство сачинити и одговарајућу замолницу насловљену на "Надлежни орган Босне и Херецговине".

Изузетно од овог правила, када је у питању достављање позива за оставинску расправу или узимање наследничке изјаве у оставинском поступку, као и пружање правне помоћи у управним стварима, судови и други надлежни органи могу међусобно непосредно комуницирати. У тим случајевима, ради побољшања ефикасности боље је замолнице упућивати директно надлежним судовима Босне и Херецговине.

Релевантни уговори:

- Уговор између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 24. фебруара 2005. године

- Уговор између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изменама и допунама наведеног уговора од 26. фебруара 2010. године.

     В) Црна Гора, Република Словенија и Република Северна Македонија

Код општих видова пружања правне помоћи који се односе на уручивање и достављање одређених аката, докумената и обавештења, као и извођење процених радњи (саслушање странака, сведока, узимање наследничких изјава и др.), судови и други надлежни органи наведених држава комуницирају непосредно (члан 4 став 2 Уговора). Стога је замолнице за наведене видове правне помоћи потребно упућивати директно судовима и другим надлежним органима Црне Горе (суд-суд), Републике Словеније, односно Републике Македоније, а не преко овог министрства. 

Релевантни уговори:

- Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29. маја 2009. године;

- Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између Републике Србије и Републике Словеније

- Уговор између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29. новембра 2011. године.

 

2. Остале државе

Када се међународна правна помоћ пружа у осталим државама (ван бивше СФРЈ) на првом месту се прави разлика да ли се замолница односи на А) домаће држављане или Б) стране држављане.

     А. Достављање замолница за домаће држављане у иностранству

У овом случају правна помоћ се врши конзуларним путем. Уз допис насловљен на ово министарство потребно је сачинити и одговарајућу замолницу насловљену на надлежно дипломатско – конзуларно представништво (ДКП) Републике Србије у држави у којој достављање треба извршити.

     Б. Достављање замолница за страна физичка и правна лица у иностранству

У овом случају, правна помоћ се одвија:

а) на основу билатералног уговора (уколико он постоји);

б) на основу Хашких конвенција којима је регулисана правна помоћ;

в) дипломатским путем.

   Б1) Достављање на основу билатералног уговора

Уколико Република Србија има закључен билатерални уговор о правној помоћи у грађанским и трговинским стварима правна помоћ се одвија преко овог министарства. Потребно је уз допис насловљен на ово министарство сачинити и замолницу насловљену на надлежни орган државе у којој достављање треба извршити. Потребно је и замолницу и приложена документа превести на језик замољене државе.

Осим са горе наведеним државама региона, Република Србија има закључене билатералне уговоре о правној помоћи у грађанским и трговинским стварима са следећим државама (текстове уговора можете пронаћи на страници „Међународни уговори):

   Б2) Хашке конвенције

Уколико се замолница односи на уручење судских и вансудских аката или предузимање процесних радњи у држави са којом Република Србија нема закључен билатерални уговор, достављање замолница или предузимање процесних радњи се врши на основу Хашких конвенција, уколико им је односна држава приступила или их је ратификовала.

Од 2014. године Централни орган за поступање по Хашким конвенцијама је Министарство правде (до 2014. године то је био Први основни суд у Београду).

У складу са чланом 2. Конвенција, суд је дужан да замолницу директно достави Централном органу замољене државе, а не преко Министарства правде. Такође, замолница се насловљава само на централни орган замољене државе, који у складу са унутрашњим прописима замолницу прослеђује надлежном органу.

За додатна објашњења у погледу примене ових Конвенција можете се обратити Министарству правде, Одељењу за међународну правну помоћ у грађанским стварима, телефон 011/3631 020, 3620 649 или 2685 672.

1) Хашка конвенција о достављању у иностранство судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима од 15. новембра 1965. године

Државе потписнице ове Конвенције, а са којима Република Србија нема закључен билатерални уговор, су:

Република Албанија 
Држава Израел 
Република Литванија
САД 
Антигва и Барбуда Република Индија Луксембург Сент Винсент и Гренадини
Република АргентинаРепублика ИрскаРепублика МалавиРепублика Сан Марино 

Комонвелт Аустралија

Република ИсландРепублика Малта

Република Сејшели

Комонвелт Бахами Јапан Краљевина МарокоРепублика Финска
БарбадосРепублика ЈерменијаСједињене Мексичке Државе Краљевина Холандија
Белизе КанадаКнежевина МонакоШвајцарска Конфедерација 
Република БоцванаНародна Република Кина Република МолдавијаКраљевина Шведска  
Боливарска Република ВенецуелаРепублика КорејаСавезна Република НемачкаКраљевина Шпанија
Република Естонија
Република ЛетонијаРепублика ПортугалијаДемократска Социјалистичка Република Шри Ланка 
Краљевина ДанскаРепублика Колумбија Краљевина НорвешкаИсламска Република Пакистан
Арапска Република Египат Држава Кувајт   
 

Подаци о државама уговорницама, централним органима и изјављеним резервама налазе се на интернет презентацији  Хашке конференције, на следећим линковима:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17

Упутство за сачињавање излазне замолнице

Замолницу за достављање судских и вансудских аката је потребно сачинити на обрасцу, који је јединствен и саставни је део Конвенције. Образац мора бити састављен и попуњен на енглеском или француском језику или језику замољене државе, уколико је замољена држава ставила резерву на примену члана 7. став 1. Конвенције и може се преузети са интернет странице Министарства правде.

Уз образац се прилажу акта која је потребно доставити у иностранству, преведена на језик замољене државе.

Суд шаље замолницу у два примерка директно централном органу замољене државе (замолница се не шаље преко Министарства правде), акта која је потребно уручити и оверене преводе целокупне документације. По пријему, Централни орган замољене државе прослеђује замолницу надлежном суду, односно другом органу који је у складу са унутрашњим правом надлежан за достављање. У складу са тим, битно да је да суд у замолници наведе тачан назив централног органа замољене државе, док информацију о називу и адреси надлежног органа који ће вршити уручење није битно наводити.

Изузетак постоји у случају да је достављање писмена потребно извршити у Сједињеним Америчким Државама. Тада је потребно замолницу у два примерка са овереним преводом на енглески језик упутити преко Миистарства правде и приложити доказ о уплати 95,00$ у динарској противвредности на рачун:

- Извршење Буџета Републике Србије

- Бр. 840-1620-21

- Са позивом на број: 61031-421422-01

2) Хашка конвенција о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима од 18. марта 1970. године

Државе потписнице ове Конвенције, а са којима Република Србија нема закључен билатерални уговор су:

Република Албанија
Република Исланд 

Кнежевина Лихтенштајн

САД
Република АргентинаДржава Израел 
Велико Војводство Луксембург 
Република Сејшели
Комонвелт АустралијаJужноафричка РепубликаРепублика Малта  Република Сингапур
БарбадосНародна Република Кина
Краљевина Мароко
Република Финска
БелорусијаКолумбија
Мексико
Холандија
ВенецуелаКореја
МонакоШвајцарска
ДанскаКувајт
НемачкаШведска
ЕстонијаЛетонија
НорвешкаШпанија
ИндијаЛитванија
ПортугалијаШри Ланка

Подаци о државама уговорницама и централним органима налазе се на интернет презентацији Хашке конференције, на следећим линковима:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=82

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=82

Упутство за сачињавање излазне замолнице

Чланом 3. Конвенције прописана је садржина замолнице за извођење доказа у иностранству, а пример обрасца замолнице може се преузети са интернет презентације Министарства правде. Замолница се сачињава на језику замољене државе или је пропраћена овереним преводом на тај језик.

Суд директно доставља замолницу са овереним преводом централном органу замољене државе (не преко Министарства павде), који у складу са унутрашњим прописима замолницу прослеђује органу надлежном за достављање. У складу са тим суд не треба да располаже тачним називом надлежног органа.

3) Хашка конвенција о грађанском поступку од 1954. године

Правна помоћ на основу ове Конвенције се одвија само са малим бројем држава, с обзиром да је већина њих потписница претходно наведених Хашких конвенција о достављању, односно извођењу доказа, које исључују примену ове конвенције у том делу. У овом случају пружање правне помоћи се одвија преко овог министарства.

Те државе су:

Киргистан
Либан
Светa Столица
Суринам
Узбекистан

Подаци о државама уговорницама и централним органима налазе се на интернет презентацији Хашке конференције:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=33

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=33

     В. Димпломатским путем

Уколико са државом у коју се упућује замолница Република Србија нема закључен ни билатерални ни мултилатерални уговор правна помоћ се врши дипломатским путем. У том случају суд који упућује замолницу треба да уз пропратни акт насловљен на ово министарство, достави и замолницу насловљену на надлежни орган замољене државе, преведену на језик замољене државе, са актима која теба доставити, такође преведеним на језик замољене државе. Министарство правде ће ту замолницу проследити Министарству спољних послова, које потом преко надлежног дипломаско - конзуларног представништва, прослеђује замолницу надлежном органу.

Сви поменути билатерални и мултилатерални уговори, као и обрасци замолница могу се пронаћи на интернет страници Министарства правде.

За све додатне информације о начину упућивања замолница можете се обратити Министарству правде – Одељењу за међународну правну помоћ у грађанским стварима на телефон 011/3631 020 или 3620 649 или 2685 672.

Образац пропратног акта који се упућује уз замолницу Величина: 1.27 MB
Образац замолнице која се упућује преко Дипломатско конзуларног представништва Величина: 1.27 MB
Образац замолнице која се упућује преко Надлежног органа замољене државе Величина: 1.27 MB
Образац замолнице по Хашкој конвенцији о достављању и иностранству судских и вансудских аката Величина: 0.09 MB
Образац замолнице по Хашкој конвенцији о извођењу доказа у иностранству Величина: 0.04 MB