Писмени део испита - упутство за кандидате

На писменом делу испита решавају се практични задаци из кривичног права и грађанског права.

За израду писменог рада користи се искључиво оверена вежбанка која се добија од секретара одбора на самом писменом испиту заједно са задатком.

Задатак се обавезно враћа са вежбанком када се заврши писање рада. Из вежбанке се не смеју цепати листови.

Писмени рад пише се писаним или штампаним словима, читко, искључиво хемијском оловком. Исправке се могу вршити, при чему треба водити рачуна да рад буде довољно уредан и прегледан за испитивача и филолога који ће га прегледати.

На писменом делу испита могу се користити одговарајући прописи.

Писмени рад предаје се секретару испитног одбора, најкасније до истека времена одређеног за израду рада (време за израду писменог рада: 4 сата). Након предаје рада, кандидат је дужан да одмах напусти просторију у којој се испит одржава.

Резултати писменог дела испита кандидатима се саопштавају пре почетка усменог дела испита.

Важно: за време писменог дела испита није дозвољено напуштање просторије у којој се испит одржава. Такође, током целог испита није дозвољена употреба мобилних телефона, рачунара, као ни других комуникационих уређаја којима би се могли остварити незаслужени резултати.