Група за кадровске послове

Група за кадровске послове обавља послове који се односе на:

-          израду нацрта кадровског плана за Министарство; 

-          припрему предлоге аката у поступку пријема нових државних службеника;

-          обављање административних послова за Конкурсну комисију;

-          припрему предлога аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника у Министарству;

-          припрему Предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству;

-          припрему изјашњења Жалбеној комисији;

-          израду појединачних  акта у вези са службеним путовањима у земљи и иностранству;

-          статистичко-евиденционе послове у вези са радним ангажовањем запослених;

-          поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја;

-          поступање по решењима и закључцима повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

-          израду и ажурирање информатора о раду Министарства;

-          сарадњу са службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и друге послове из делокруга Групе