Признање и извршење страних судских одлука

Страна судска одлука изједначује се са одлуком суда Републике Србије и производи правно дејство у Републици Србији само ако је призна суд Републике Србије.

За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје. Поступак и услови за признање стране судске одлуке прописани су Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља, као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју.

Чланом 92. Закона, као један од услова за признање, прописана је узајамност.  

Закон прописује да се постојање узајамности у погледу признања стране судске одлуке претпоставља, док се супротно не докаже, а у случају сумње у постојање те узајамности, објашњење даје министарство надлежно за послове правосуђа.

Изузеци

- Непостојање узајамности није сметња за признање стране судске одлуке донесене у брачном спору и у спору ради утврђивања и оспоравања очинства или материнства, као и ако признање или извршење стране судске одлуке тражи српски држављанин.

- Такође, одлуке страних судова које се односе на лично стање (статус) држављанина државе чија је одлука у питању признају се у Републици Србији без преиспитивања  постојања узајамности.

Алжир
Aустрија (одлуке о издржавању, одлуке изaбраних судова)
Белгија (одлуке о издржавању)
Босна и Херцеговина
Бугарска
Чешка
Словачка
Француска
Грчка
Ирак (одлуке о имовинскоправним захтевима)
Италија (арбитражне одлуке)
Кипар
Мађарска
Северна Македонија
Монголија
Пољска
Румунија
Русија
Украјина
Црна Гора
Норвешка Република Белорусија  Уједињени Арапски Емирати 
    

 

Са државама са којима није успостављена дипломатска узајамност, Министарство правде објашњење о узајамности даје на основу законских прописа односне државе којима је регулисана ова материја, односно постојања фактичке узајамности. У тим случајевима потребно је поднети захтев овом министарству за давање објашњења. 

Конвенција УН о остваривању алиментационих потраживања у иностранству прописује поступак и услове за признање страних судских одлука којима је утврђена обавеза издржавања.

Централни орган у Републици Србији преко ког се примају захтеви за остваривање алиментационих потраживања у иностранству је Министарство финансија.

Податак о потписницима ове конвенције можете преузети овде.

Конвенција о признању и извршењу арбитражних одлука

Податак о потписницима ове конвенције можете преузети овде.

 

Уплатница Величина: 0.26 MB