Преглед планираних и реализованих средстава у 2021. години

(РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА – СТАЊЕ НА ДАН 30.11.2021. ГОД.)

ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Програм  1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 0003 – Заштита права у поступцима пред домаћим судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета                                                                                                  

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

483

Новчане  казне и пенали по решењу судова

300.000.000,00

410.000.000,00

389.506.513,44

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

100.000.000,00

100.000.000,00

89.722.289,00

УКУПНО:

400.000.000,00

510.000.000,00

479.228.802,44

 

Програмска активност 0004 – Заштита људских и мањинских права пред страним            судовима

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- исплате осуђеницима

10.000.000,00

5.000.000,00

2.202.831,56

УКУПНО:

10.000.000,00

5.000.000,00

2.202.831,56

 

Програмска активност 0017 – Бесплатна правна помоћ

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови

-бесплатна правна помоћ

1.000,00

1.000,00

0,00

423

Услуге по уговору

-бесплатна правна помоћ

1.000,00

1.000,00

0,00

463

Трансфери осталим новоима власти -бесплатна правна помоћ

300.000.000,00

4.873.000,00

377.250,00

УКУПНО:

300.002.000,00

4.875.000,00

377.250,00

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 0005 – Материјална подршка раду правосудних органа

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-комуналне услуге

8.000.000,00

8.000.000,00

6.273.486,00

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-остале стручне услуге

551.000.000,00

497.601.182,00

361.168.839,83

425

Текуће поправке и одржавање:

-одржавање серверске опреме

53.000.000,00

61.400.000,00

43.108.178,56

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

2.000.000,00

2.000.000,00

1.788.714,69

463

Трансфери осталим новоима власти

1.000,00

52.236.000,00

52.227.701,00

465

Остале дотације и трансфери

1.000,00

350.728.000,00

350.494.707,76

481

Дотације невладиним организацијама

499.998.000,00

37.761.000,00

37.710.382,49

515

Нематеријална имовина:

- компјутерски софтвер,

- лиценце

81.600.000,00

96.500.000,00

13.206.432,96

УКУПНО:

1.195.600.000,00

1.106.226.182,00

865.978.443,29

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури

6.916.000,00

3.896.000,00

0,00

414

Социјална давања запосленимa:

-отпремнине

-солидарне помоћи

-породиљско боловање

221.554.000,00

13.554.000,00

0,00

415

Накнаде трошкова за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

 

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

416

Награде за посебне резултате рада

93.793.000,00

0,00

0,00

423

Услуге по уговору:

-судске таксене марке

6.000.000,00

6.000.000,00

763.620,00

УКУПНО:

348.263.000,00

43.450.000,00

763.620,00

 

 

Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

360.000.000,00

369.100.000,00

20.389.440,00

УКУПНО:

360.000.000,00

369.100.000,00

20.389.440,00

 

Пројекат 5009 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

350.000.000,00

186.391.000,00

35.936.641,65

512

Машине и опрема

30.000.000,00

26.400.000,00

7.758.144,00

УКУПНО:

380.000.000,00

212.791.000,00

43.694.785,65

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

130.000.000,00

42.375.000,00

27.216.473,06

УКУПНО:

130.000.000,00

42.375.000,00

27.216.473,06

 

Пројекат 5011 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

640.000.000,00

677.094.000,00

397.159.071,86

512

Машине и опрема

310.000.000,00

187.000.000,00

140.542.337,06

515

Нематеријална имовина:

- компјутерски софтвер,

- лиценце

38.001.000,00

36.372.000,00

36.371.013,60

УКУПНО:

988.001.000,00

900.466.000,00

574.072.422,52

 

 

Пројекат 5027 – Зграда правосудних органа у улици Устаничка - Београд

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

150.000.000,00

15.000.000,00

4.489.200,00

УКУПНО:

150.000.000,00

15.000.000,00

4.489.200,00

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

 

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосуђа

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

 

6.200.000,00

4.200.000,00

2.638.817,24

УКУПНО:

6.200.000,00

4.200.000,00

2.638.817,24

 

Извор финансирања 06 – Донације од међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

2.500.00,00

2.500.00,00

0,00

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

60.000.000,00

60.000.000,00

4.957.861,06

512

Машине и опрема

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

УКУПНО:

66.500.000,00

66.500.000,00

4.957.861,06

 

Извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из претходних година

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

0,00

0,00

0,00

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

9.936.000,00

9.936.000,00

9.905.976,34

УКУПНО:

9.936.000,00

9.936.000,00

9.905.976,34

 

Програмска активност  0010 – Администрација и управљање

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Апропријација

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

158.401.000,00

147.810.000,00

135.112.068,21

412

Доприноси на терет послодавца

26.717.000,00

24.745.000,00

22.621.449,12

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

1.000.000,00

1.000.000,00

0

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

2.500.000,00

3.500.000,00

2.213.927,46

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

5.300.000,00

4.800.000,00

4.211.886,65

416

Награде за посебне резултате рада

1.400.000,00

1.400.000,00

778.055,31

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

6.568.000,00

7.068.000,00

4.281.445,69

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

27.000.000,00

29.000.000,00

18.646.463,97

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

130.000.000,00

156.000.000,00

105.331.790,77

424

Специјализоване  услуге

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

2.500.000,00

5.000.000,00

1.224.657,98

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

10.000.000,00

12.200.000,00

9.873.317,55

462

Дотације међународним организацијама

-текуће  дотације међународним организацијама

40.000.000,00

40.000.000,00

37.175.237,67

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

1.500.000,00

1.500.000,00

461.064,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

350.000.000,00

1.027.668,817,80

1.027.668.817,80

511

Зграде и грађевински објекти

50.000.000,00

0,00

0,00

512

Машине и опрема

6.474.000,00

8.474.000,00

5.757.031,56

УКУПНО:

5.111.425.000

4.763.585.000

3.410.581.936

 

2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

369.100.000,00

 

200.870.863,00

УКУПНО:

369.100.000,00

 

200.870.863,00

 

 

 

Пројекат 5009 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

186.391.000,00

 

164.950.847,00

УКУПНО:

186.391.000,00

 

164.950.847,00

 

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

26.400.000,00

 

24.933.128,00

УКУПНО:

26.400.000,00

 

24.933.128,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

42.375.000,00

 

36.818.815,00

УКУПНО:

42.375.000,00

 

36.818.815,00

 

Пројекат 5011 – Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

677.094.000,00

 

691.071.266,00

УКУПНО:

677.094.000,00

 

691.071.266,00

 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

187.000.000,00

 

186.999.955,00

УКУПНО:

187.000.000,00

 

186.999.955,00

 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

515

Нематеријална имовина

36.372.000,00

 

36.371.014,00

УКУПНО:

36.372.000,00

 

36.371.014,00

 

 

 

 

 

Пројекат 5027 – Зграда правосудних органа у улици Устаничка, Београд

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

 

7.482.000,00

УКУПНО:

15.000.000,00

 

7.482.000,00