Група за финансијску подршку систему бесплатне правне помоћи и реализацију средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Група за финансијску подршку систему бесплатне правне помоћи и реализацију средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења обавља финансијско рачуноводствене послове који се односе на:

извршење буџета Mинистарства у делу бесплатне правне помоћи и средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, пренос средстава јединицама локалне самоуправе  на име рефундације дела средстава за пружену правну помоћ и пренос средстава одабраним корисницима средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, евидентирање,  праћење и анализу утрошка средстава, извештавање, усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама у делу који се односи на бесплатну помоћ и средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења;

обрада,  евиденција и чување пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора у делу који се односи на бесплатну правну помоћ и средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења;

сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података у делу који се односи на бесплатну правну помоћ и средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења;

обраду документације и давање налога за пренос средстава локалним самоуправама и одабраним корисницима средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења;

даје стручна мишљења и упутства и обавља и друге послове из делокруга Групе