Група за ИКТ системе у кривично-правној материји, прекршајној материји, унутрашњим јединицама Министарства и органима управе у саставу Министарства

Група за ИКТ системе у кривично-правној материји, прекршајној материји, унутрашњим јединицама Министарства и органима управе у саставу Министарства обавља послове који се односе на: 

развој ИКТ у јавним тужилаштвима, судовима опште надлежности у кривично-правној материји, прекршајним судовима и  унутрашњим јединицама и органима управе у саставу Министарства ( Управа и заводи за извршење кривичних санкција и Дирекција за управљање одузетом имовином) и то: учешће у припреми закона, других прописа и стандарда и мера  у области примене ИКТ у јавним тужилаштвима, судовима опште надлежности у кривично-правној материји, прекршајним судовима и органима управе у саставу Министарства;

учествовање у остваривању функције праћења, усмеравања и координације активности на развоју  ИКТ система у наведеним органима;

послове међународне сарадње у примени ИКТ у наведеним органима; примену ИКТ с циљем унапређења организације, развоја и начина рада у наведеним органима из делокруга Групе;

сарадњу са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и хардверско-софтверских решења од утицаја на развој ИКТ  у наведеним органима;

учествовање у подизању квалитета података о странкама у поступку и организација која омогућава ефикасну електронску размену између правосудних органа у држави као и успостављање основа за електронску размену са другим регионалним и ЕУ правосудним системима и регистрима и друге послове који се односе на ИКТ у органима из делокруга Групе