Група за ИКТ системе у грађанско-правној и управној материји

Група за ИКТ системе у грађанско – правној и управној материји oбавља послове који се односе на:

 развој ИКТ у системима правосудних професија, судова опште надлежности за грађанско-правну материју, привредних судова, систему Управног суда, регистара у правосуђу, правосудне мреже, система за размену података, система за централно извештавање о раду судова и смештајних капацитета и рада дата центра и серверске опреме у правосуђу;

учешће у припреми закона, других прописа, стандарда и мера у области примене ИКТ у правосудним професијама, привредним судовима, Управном суду и у судовима опште надлежности у грађанско-правној материји;учествовање у остваривању функције праћења, усмеравања и координације активности на развоју електронског система правосудних професија, судова опште надлежности у грађанско-правној материји, привредних судова и Управног суда;

примену ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним професијама, судовима опште надлежности у грађанско-правној материји, привредним судовима и Управном суду;

администрирање порталом електронске продаје покретних и непокретних ствари путем јавног надметања у извршном поступку;

развој електронске платформе за успостављање портала за е-аукцију; давање налога за унапређење портала за е-аукцију, одобравање захтева за учешће у електронској продаји покретних и непокретних ствари путем јавног надметања корисницима портала;

учествовање у подизању квалитета података о странкама у поступку и организација која омогућава ефикасну електронску размену између правосудних органа у држави као и успостављање основа за електронску размену са другим регионалним и ЕУ правосудним системима и регистрима;

учествовање у реализацији ИТ програма и пројеката ЕУ и других организација за потребе правосуђа као и одржавање и унапређење ових система након имплементације и друге послове који се односе  на ИКТ у правосудним оранима, обавља и друге послове из делокруга Групе  

Руководилац: Ана Ђилас, самостални саветник, 011/ 264-1699