Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке

Закон о бесплатној правној помоћи се примењује од 1. октобра 2019. године. Законом је прописано да бесплатну правну помоћ може да пружа само пружалац који је уписан у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.
Пружаоци бесплатне правне помоћи прописани су чланом 9. Закона.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се ИСКЉУЧИВО органу општинске управе или градске управе или управе града Београда, надлежном према месту пребивалишта или боравишта подносиоца захтева или месту пружања бесплатне правне помоћи.

Захтев се подноси писмено или усмено на записник или електронским путем, у складу са законом.

Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев прилаже и доказ о вршењу права законског заступања, односно пуномоћје.

На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.

На поступање органа у поступку остваривања права на бесплатну правну помоћ примењује се закон којим се уређује општи управни поступак ако овим законом није другачије прописано.

У падајућем менију са десне стране можете остварити увид у спискове. 

 

Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобрење бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке Величина: 0.1 MB
Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи Величина: 1.43 MB
Правилник о начин у уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра Величина: 0.1 MB
Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној правној помоћи Величина: 0.1 MB
Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи Величина: 0.1 MB
Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци Величина: 0.1 MB