Завршени пројекти

1. Пројекат „Борба против корупције ( Подршка успостављању Агенције за борбу против корупције)"

Општи циљ:
Смањење нивоа корупције у Републици Србији.

Корисници:
Агенција за борбу против корупције и Министарство правде 

Партнери у реализацији:
Hulla and Co. Human Dynamics K.G

Укупна вредност пројекта:
2,5 милиона евра

Извор финансирања:
донација ЕУ ( ИПА 2008) .

Дужина трајања пројекта:
фебруар 2011 - фебруар 2013.

Очекивани резултати:
Припремљена методологија истраживања и изглед упитника за спровођење; Припремљен материјал за четири тренинга која су и одржана на тему борба против корупције, израда плана интегритета итд; Урађена је анализа и процена стања унутар Агенције као полазна основа за израду Стратегије развоја Агенције; Потписан уговор о набавци ИТ опреме за Агенцију.

 

2. Пројекат „Унапређење транспарентности и ефикасности (Тужиоци и казнени систем )"

Општи циљ:
Унапређење ефикасности и транспарентности правосудног система јачањем техничких капацитета

Корисници:
Републичко јавно тужилаштво; Управа за извршење кривичних санкција и Министарство правде

Партнери у реализацији:
Републичко јавно тужилаштво; Управа за извршење кривичних санкција и Министарство правде, Uni Systems Information Technology SA

Укупна вредност пројекта:
4,5 милиона евра

Извор финансирања:
донација ЕУ ( ИПА 2008)

Дужина трајања пројекта:
септембар 2010 - септембар 2013.

Очекивани резултати:
Побољшана ефикасност тужилаштва; Побољшана ефикасност казненог система; Ниво транспарентности и јавности приступа информацијама које се односе на судски процес као и статистици судских предмета подигнута на адекватан ниво у складу са стандардима ЕУ.

 

3. Пројекат „Изградња капацитета за Дирекцију за управљање одузетом имовином"

Општи циљ:
Унапређење демократије и сектора владавине права на сузбијању корупције и организованог криминала у складу са ЕУ стандардима и препорукама MONEYVAL/ GRECO

Корисници:
Дирекција за управљање одузетом имовином ( директан уговор са Саветом Европе) и Министарство правде.

Партнери у реализацији:
Economic Crime Unit- Action against Crime; Directorate General-Human Rights and Rule of Law, Савет Европе.

Укупна вредност пројекта:
2,5 милиона евра

Извор финансирања:
донација ЕУ ( ИПА 2009)

Дужина трајања пројекта:
септембар 2010- септембар 2013.

Очекивани резултати:
Донет Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела; Обука намењена запосленим у Дирекцији, судијама и тужиоцима и представницима МУП-а; Набавка софверске апликације и ИТ опреме за потребе Дирекције.

 

4. Пројекат „Даље усклађивање казненог система Републике Србије са стандардима ЕУ и јачање система алтернативних санкција"

Општи циљ:
Успостављање ефикасног система ресоцијализације осуђеника у друштво и стварање ефикасног механизма алтернативних санкција у Републици Србији у складу са Стратегијом за реформу система извршења заводских санкција.

Корисници:
Управа за извршење кривичних санкција и Министарство правде

Партнери у реализацији:
Компонента I(VET)HD European Consulting Group (HD ECG,Serbia) ;
Kомпонента II (Alternative Sanction System) - GIZ

Укупна вредност пројекта:
5,197 милиона евра

Извор финансирања:
донација ЕУ ( ИПА 2010 )

Дужина трајања пројекта:
септембар 2011- септембар 2014

Очекивани резултати:
Набављена је опрема која ће бити коришћена за обуку осуђених лица. Опрема се односи на машине за дрвну индустрију, металску, пекарску и пољопривредну као и рачунарску делатност; У току је обука затворског особља ( углавном инструктора) у области методологије обука осуђених лица. Ангажовани су експерти који су отпочели обуку која ће се реализовати у наредних годину дана; Спроведена је набавка наруквица и опреме за праћење, која је инсталирана у УЗИКС; Врши се обука запослених у УЗИКС за коришћење инсталиране опреме за праћење.


5. Пројекат „Унапређење доступности правде у Србији"

Општи циљ:
Унапређење административних капацитета у судовима, обнављање и унапређење поверења јавности у правосуђе у циљу успостављања транспарентнијег, отворенијег и ефикаснијег правосудног система.

Корисници:
Министарство правде; Високи савет судства; Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима (Савет за малолетнике) и мрежа основних и виших судова.

Партнери у реализацији:
ИМГ

Укупна вредност пројекта:
4,125 милиона евра

Извор финансирања:
Влада Краљевине Норвешке

Дужина трајања пројекта:
април 2011 - децембар 2013

Очекивани резултати:
Унапређене просторије суда са побољшаним приступом како за странке тако и за судије и запослене у суду; Стратегије, политике и процеси који се односе на администрацију и пружање услуга су развијене и примењују се.

 

6. Пројекат „Праћење суђења за ратне злочине"

Општи циљ:
Подршка даљем унапређењу квалитета праћења суђења за ратне злочине.

Корисници:
Министарство правде

Партнери у реализацији:
ОЕБС

Укупна вредност пројекта:
0,65 милиона евра

Извор финансирања:
донација ЕУ ( ИПА 2010 преостала средства)

Дужина трајања пројекта:
Две године од почетка спровођења које се очекује у првој половини 2013. године.

Очекивани резултати:
Периодични извештаји који садрже све релевантне информације и податке који се односе на праћење суђења за ратне злочине; Успостављен одржив систем за праћење суђења за ратне злочине.